[Bài 12] Vòng lặp trong Java

Trong bài viết này mình đã giới thiệu đến với các bạn 2 loại vòng lặp trong Java đó là vòng lặp FOR và vòng lặp WHILE. Trong Java vòng lặp được sử dụng khi bạn muốn thực hiện một khối lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần.

1. Vòng lặp FOR trong Java:

– Trong Java vòng lặp FOR được sử dụng khi chúng ta cần phải thực hiện một khối lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần.

– Nếu như muốn dừng vòng lặp bạn sử dụng từ khóa break

1.1 Vòng lặp For:

Cú pháp vòng lặp For trong Java:

Trong đó:

– initialization: đầu tiên chúng ta cần khởi tạo biến

– condition: tiếp theo cần kiểm tra điều kiện

– incr/decr: tăng hoặc giảm giá trị biến

Ví dụ về vòng lặp For trong Java:

Kết quả:

1.2 Vòng lặp For-Each:

Cú pháp vòng lặp For-Each trong Java:

Trong đó:

– Type: là kiểu dữ liệu

– var: biến dữ liệu

– array: mảng dữ liệu

Ví dụ về vòng lặp For-Each trong Java:

Kết quả:

1.3 Vòng lặp FOR lồng nhau:

– Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nhiều vòng lặp For lồng nhau

– Ví dụ về vòng lặp For  lồng nhau trong Java:

Kết quả:

2. Vòng lặp WHILE trong Java:

Đặc điểm vòng lặp WHILE trong Java:

– Trong Java vòng lặp WHILE được sử dụng khi chúng ta cần phải thực hiện một khối lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần.

– Nếu số lần lặp không cố định thì bạn nên sử dụng vòng lặp WHILE.

– Nếu như điều kiện là TRUE thì câu lệnh trong vòng lặp WHILE được thực thi, sau câu lệnh được thực thi nó sẽ tiếp tục kiểm tra điều kiện còn thỏa mãn hay không?

Cú pháp vòng lặp WHILE trong Java:

Ví dụ về vòng lặp WHILE trong Java:

Kết quả:

Bạn có thể sử dụng vòng lặp WHILE để chạy vô hạn:

Ví dụ sử dụng vòng lặp WHILE vô hạn:

Kết quả:

Lời kết: Như vậy, qua bài viết này mình đã giới thiệu đến với các bạn 2 loại vòng lặp trong Java đó là vòng lặp FOR và vòng lặp WHILE. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài viết khác trong chuyên mục Java cơ bản.

(Tác giả: Tùng Dương)