Bài 8: Ví dụ thêm sửa xóa (CRUD) trong Hibernate

Trong loạt bài hướng dẫn Hibernate cho người mới bắt đầu  mình trình bày đa số toàn là lý thuyết hôm nay mình sẽ thay đổi không khí một chút. Xin mời các bạn đến với ví dụ thêm sửa xóa (CRUD) trong Hibernate.

Với ví dụ thêm sửa xóa (CRUD) trong Hibernate mình sẽ thực hiện việc quản lý sinh viên với các thao tác cơ bản như thêm, xóa, sửa, tìm kiếm sinh viên, load danh sách sinh viên. Sau đây là cấu trúc project quản lý sinh viên với Hibernate.

kenhlaptrinh (5)

1. Tạo file cấu hình hibernate.cfg.xml trong Hibernate.

Để khởi tạo file hibernate.cfg.xml và cấu hình project các bạn tham khảo thêm tại đây.

 2. Khởi tạo đối tượng sinh viên trong package model.

Class SinhVien.java

3. Tạo Class HibernateUtil trong package util.

Class HibernateUtil.java

4. Tạo interface SinhVienDAO.java và Class SinhVienDAOImpl.java trong package dao.

interface SinhVienDAO.java với các phương thức như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm sinh viên và load danh sách sinh viên.

Class SinhVienDAOImpl.java implement  interface SinhVienDAO.java

5. Tạo Class TestAppSinhVien.java trong package testApp.

Trong Class TestAppSinhVien.java khởi tạo phương thức main() chạy chương trình.

5.1. Thêm một đối tượng sinh viên trong Hibernate.

Class TestAppSinhVien.java như sau:

Khi chạy chương trình phần output hiển thị như sau:

Kết quả hiển thị dưới cơ sở dữ liệu.

kenhlaptrinh (1)

5.2. Sửa một đối tượng sinh viên trong Hibernate.

Khi sửa một đối tượng  cần xác định được id của đối tượng. Dựa vào id load lên đối tượng sau đó set lại những thuộc tính cần thay đổi và gọi phương thức update.

Lúc này Class TestAppSinhVien.java như sau:

Phần output khi chạy chương trình.

Kết quả hiển thị dưới cơ sở dữ liệu.

kenhlaptrinh (2)

5.3. Xóa một đối tượng sinh viên trong Hibernate.

Trong Hibernate khi xóa một đối tượng cần xác định được đối tượng (dựa vào id) và gọi phương thức delete.

Class TestAppSinhVien.java khi delete một đối tượng.

Phần output khi chạy chương trình.

Kết quả hiển thị dưới cơ sở dữ liệu.

kenhlaptrinh (3)

5.4. Load danh sách đối tượng sinh viên trong Hibernate

Bây giờ mình thêm hai đối tượng sinh viên sau đó thực hiện phương thức load danh sách sinh viên và in ra từng phần tử có trong danh sách.

Class TestAppSinhVien.java.

Phần output khi chạy chương trình.

Kết quả hiển thị dưới cơ sở dữ liệu.

kenhlaptrinh (4)

Qua bài Ví dụ thêm sửa xóa (CRUD) trong Hibernate mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm về Hibernate. Các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết về Hibernate tại chuyên mục Hibernate cho người mới bắt đầu.

Download source code Ví dụ thêm sửa xóa (CRUD) trong Hibernate bên dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...