[Bài 17] Từ khóa static trong Java

Trong Java từ khóa static được sử dụng để quản lý bộ nhớ tốt hơn và nó có thể được truy cập trực tiếp thông qua lớp mà không cần khởi tạo. Từ khóa static trong Java có thể sử dụng được cho biến (variables) và phương thức (method).

Một số đặc điểm của từ khóa static trong Java:

– Từ khóa static trong Java thuộc về lớp chứ không phải thuộc về sự thể hiện của lớp.

– Từ khóa static được sử dụng để giúp quản lý bộ nhớ tốt hơn.

1. Sử dụng từ khóa static với biến trong Java:

– Biến static thường được sử dụng làm thuộc tính chung của lớp nhằm giúp cho chương trình tiết kiệm bộ nhớ.

– Nếu một biến được khai báo từ khóa static thì tất cả đối tượng đều có thể được sử dụng.

– Nếu một biến vừa khai báo từ khóa final vừa khai báo từ khóa static thì nó được xem như là một hằng số.

– Trong Interface mặc định một biến sẽ được khai báo là public static final

– Nếu một biến được khai báo với từ khóa static thì bạn có thể truy cập trực tiếp thông qua lớp:

kenhlaptrinh-tu-khoa-static-trong-java-h1

Ví dụ sử dụng biến static trong Java:

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

2. Sử dụng từ khóa static với phương thức trong Java:

– Nếu một phương thức được khai báo với từ khóa static thì bạn có thể truy cập trực tiếp thông qua lớp.

– Một phương thức static chỉ có thể gọi một phương thức static khác chứ không thể gọi được một phương thức non-static.

– Một phương thức static không thể được sử dụng từ khóa this và super.

Ví dụ sử dụng phương thức static trong Java:

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Lời kết: Như vậy, từ khóa static trong Java giúp chương trình có thể tiết kiệm bộ nhớ và có thể được truy cập trực tiếp thông qua lớp mà không cần khởi tạo khi khai báo biến static. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài viết khác trong chuyên mục lập trình Java cơ bản để nắm vững hơn về ngôn ngữ lập trình Java.

(Tác giả: Tùng Dương)