[Bài 18] Sử dụng từ khóa final trong Java

Từ khóa final trong Java có thể được sử dụng với biến (variable), phương thức (method) hoặc lớp (class). Từ khóa final không cho phép ghi đè phương thức, không cho phép thay đổi giá trị của biến khi đã gán giá trị và không cho phép lớp con kế thừa.

Cú pháp khai báo từ khóa final trong Java:

– Khai báo từ khóa final với biến (variable):

– Khai báo từ khóa final với phương thức (method):

– Khai báo từ khóa final với lớp (class):

Đặc điểm từ khóa final:

1. Sử dụng từ khóa final với biến (variable) trong Java:

– Nếu một biến được khai báo từ khóa final thì biến đó không thể thay đổi khi đã gán giá trị.

– Nếu một biến được khai báo từ khóa final thì biến đó được xem là hằng số trong Java.

kenhlaptrinh-tu-khoa-final-trong-java (1)

– Một biến có thể vừa khai báo từ khóa final và static.

2. Sử dụng từ khóa final với phương thức (method) trong Java:

– Nếu phương thức được khai báo từ khóa final thì phương thức đó không thể ghi đè (override).

kenhlaptrinh-tu-khoa-final-trong-java (2)

– Một phương thức có thể vừa khai báo từ khóa final và static.

3. Sử dụng từ khóa final với lớp (class) trong Java:

– Nếu một lớp được khai báo từ khóa final thì lớp đó không thể có lớp con (không thể kế thừa).

kenhlaptrinh-tu-khoa-final-trong-java (3)

Lời kết: Như vậy, từ khóa final trong Java có thể được sử dụng với biến (variable), phương thức (method) hoặc lớp (class). Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài viết khác trong chuyên mục lập trình Java cơ bản để nắm vững hơn về ngôn ngữ lập trình Java.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...