[Java IO] Bài 5: Tìm Kiếm File Trong Java

Ở bài trước hiển thị dung lượng theo cấu trúc cây thư mục trong Java thì mình biết được dung lượng và cấu trúc của thư mục nhưng để tìm kiếm một file hay nhiều file trong thư mục thì thì phải làm sao? để trả lời cho câu hỏi này mời các bạn đến với bài tìm kiếm file trong Java.

Đặt vấn đề :

Làm sao để tìm kiếm một file hay nhiều file trong thư mục, để tìm kiếm file trong Java cần làm gì.

Giải quyết vấn đề tìm kiếm file trong Java:

Để tìm kiếm file trong Java cần biết được đường dẫn chỉ đến thư mục cần tìm kiếm, và biết được từ khóa để tìm kiếm trong thư mục. Kết quả trả về có thể có nhiều file hoặc một file hay là không có file nào.

Sau đây là một ví dụ tìm file trong Java với phương thức finFile() nhận vào đường dẫn chỉ tới thưc mục cần tìm kiếm và từ khóa để tìm kiếm.

Diễn giải về phương thức tìm kiếm file trong Java:

Kiểm tra đường dẫn có tồn tại hay không, nếu tồn tại thì tiếp tục kiểm tra nếu nó là file thì lấy ra tên file so sánh với key truyền vào nếu giống thì in ra đường dẫn tới file đó.

Nếu đường dẫn nhận vào là thư mục thì duyệt danh sách file sao đó đệ quy gọi lại phương thức finFile().

Kết quả tìm kiếm file trong Java:

Để tìm kiếm file trong Java ta chỉ cần đường dẫn chỉ tới thư mục và key để tìm kiếm file. Với những file nào có trong thư mục mà kết thúc tên file trùng với key tìm kiểm sẽ hiển thị ra console. Do khi tìm kiếm chúng ta sử dụng phương thức endsWith().

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...