Tìm hiểu về lớp Socket trong Java

Lớp Socket trong Java là lớp chúng được dùng chung cho cả Server và Client, bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về lớp Socket trong Java để xem lớp này cung cấp cho người dùng những phương thức nào để hỗ trợ trong lập trình mạng Java.

Lớp Socket trong Java bao gồm 5 hàm dựng (constructor) sau đây:

STTPhương thức và mô tả
1public Socket(String host, int port) throws UnknownHostException, IOException.

Phương thức này dùng để kết nối đến máy chủ (Server) với địa chỉ IP và cổng tương ứng

2public Socket(InetAddress host, int port) throws IOException

Phương thức này dùng để kết nối đến máy chủ (Server) với InetAddress tương ứng.

3public Socket(String host, int port, InetAddress localAddress, int localPort) throws IOException.

Phương thức này dùng để kết nối đến máy chủ (Server) với địa chỉ IP và cổng tương ứng và tạo ra Socket

4public Socket(InetAddress host, int port, InetAddress localAddress, int localPort) throws IOException.

Phương thức này dùng để kết nối đến máy chủ (Server) với địa chỉ IP và cổng tương ứng và tạo ra Socket

5public Socket()

Tạo ra Socket và sử dụng phương thức connect() để kết nối Server

Phần trên mình nói về lớp Socket trong Java với 5 hàm dựng (constructor), còn tiếp theo sau đây mình sẽ nói về một số phương thức co bản của lớp Socket trong Java:

STTPhương thức và mô tả
1public int getPort()

Phương thức này dùng để trả về cổng kết nối từ xa

2public int getLocalPort()

Phương thức này dùng để trả về cổng kết nối nội bộ

3public InputStream getInputStream() throws IOException

Phương thức này dùng để trả về InputStream

4public OutputStream getOutputStream() throws IOException

Phương thức này dùng để trả về OutputStream

5public void close() throws IOException

Phương thức close() này dùng để đóng kết nối lại, khi phương thức này được gọi thì nếu muốn kết nối lại thì bạn phải tạo Socket lại

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...