Tìm hiểu về lớp ServerSocket trong java

Lớp ServerSocket trong java được sử dụng bởi các ứng dụng Server để tạo ra một cổng (port) và chuyển sang trạng thái chờ lắng nghe từ phía Client kết nối.

Lớp ServerSocket trong Java bao gồm 4 hàm dựng (constructors) sau:

STTPhương thức và mô tả
1public ServerSocket(int port) throws IOException

Tạo và đăng ký Server Socket với hệ thống với cổng (port) tương ứng

2public ServerSocket(int port, int backlog) throws IOException

Tạo và đăng ký Server Socket với hệ thống với cổng (port) tương ứng, tham số backlog cho biết số Client kết nối để lưu trữ vào hàng đợi

3public ServerSocket(int port, int backlog, InetAddress address) throws IOException

Tạo và đăng ký Server  Socket với hệ thống với cổng (port) tương ứng, tham số backlog cho biết số Client kết nối để lưu trữ vào hàng đợi, tham số address để xác định địa chỉ IP

4public ServerSocket() throws IOException

Tạo và đăng ký Server Socket với hệ thống, sử dụng phương thức bind() để kết nối

Dưới đây là một số phương thức (method) cơ bản của lớp ServerSocket trong java:

STTPhương thức và mô tả
1public int getLocalPort()

Trả về cổng mà Server Socket đang lắng nghe

2public Socket accept() throws IOException

Server chuyển sang trạng thái lắng nghe và chờ đợi Client kết nối đến

3public void setSoTimeout(int timeout)

Thiết lập thời gian chờ Client kết nối đến (timeout)

4public void bind(SocketAddress host, int backlog)

Nếu như bạn tạo ServerSocket khi không có tham số truyền vào thì sử dụng bind để có thể xác định được địa chỉ SocketAddress

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...