Bài 8: Tìm hiểu các đối tượng trong Java Swing

Sau khi đã tiểm hiểu qua bố cục trong Java Swing bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các đối tượng trong Java Swing. Vậy các đối tượng trong Java Swing được thể hiện như thế nào trong phần bố cục, để trả lời câu hỏi này mời các bạn đến với phần vị trí đặt các đối tượng trong Java Swing.

1. Cách bố trí các đối tượng trong Java Swing.

Khi xây dựng một ứng dụng Java Swing thì việc thiết kế bố cục (layout) rất quan trong, với những vị trí mình đã quy định sẵn việc còn lại là đặt các đối tượng vào vị trí tương ứng với thiết kế ban đầu của mình.

2. Các đối tượng trong Java Swing.

Sau đây là danh sách các đối tượng trong Java Swing.

Đối tượng (object)Mô tả

JButton

Lớp JButton được thừa kế lớp AbstractButton và được sử dụng để tạo một nút gắn nhãn có cài đặt nền tảng độc lập. Trong ứng dụng khi thực hiện click vào button thì tạo ra một sự kiện. Lớp JButton trong Java Swing có thể có văn bản (text) và biểu tượng (icon).

JLabel

Lớp (class) JLabel trong Java Swing được sử dụng để hiển thị một dòng văn bản, người dùng chỉ có thể đọc mà không thể thao tác trực tiếp.
JTextFieldLớp (class) JTextField trong Java Swing kế thừa lớp JTextComponent là một thành phần (component) văn bản, cho phép người dùng thao tác một dòng văn bản.
JTextAreaLớp (class) JTextArea trong Java Swing kế thừa lớp JTextComponent là một vùng hiển thị văn bản nhiều dòng, cho phép người dùng thao tác và chỉnh sửa.
JPasswordFieldLớp JPasswordField trong Java Swing được kế thừa lớp (class) JTextField, là một thành phần văn bản chuyên để nhập mật khẩu.
JCheckBoxLớp (class) JCheckBox trong Java Swing kế thừa từ class JToggleButton, được sử dụng để chọn đúng hoặc sai, chọn hay không chọn về một vấn đề nào đó.
JRadioButtonLớp (class) JRadioButton trong Java Swing kế thừa từ class JToggleButton được sử dụng để tạo ra một nút radio. JRadioButton được sử dụng trong trường hợp chọn một trong nhiều tùy chọn.
 JComboBoxLớp class JComboBox trong Java Swing kế thừa từ class JComponent sử dụng popup menu để đưa ra những lựa chọn cho người dùng, và sự lựa chọn đó (của người dùng) sẽ được hiển thị ở đầu menu.
 JTableLớp (class) JTable in Java Swing kế thừa (extends) JComponent và được sử dụng để hiển thị dữ liệu ở dạng bảng bao gồm hàng và cột. Với việc hiển thị dữ liệu ở dạng bảng class JTable in Java Swing được sử dụng nhiều trong quản lý.
 JListLớp class JList trong Java Swing kế thừa từ JComponent, hiển thị danh sách các đối tượng cho phép người dùng có thể chọn một hoặc nhiều item.

JOptionPane

Lớp class JOptionPane trong Java Swing kế thừa từ JComponent được sử dụng để cung cấp các hộp thoại như message dialog (hộp thoại thông báo), confirm dialog (hộp thoại xác nhận), input dialog (hộp thoại lấy dữ liệu).

JScrollBar

 ….
JMenuBar, JMenu and JMenuItem ….

JPopupMenu

 ….

JCheckBoxMenuItem

 ….
JSeparator ….
JProgressBar ….
JTree  ….

JColorChooser

 ….

Sau khi đã tìm hiểu các đối tượng trong Java Swing chúng ta sẽ xây dựng ứng dụng quản lý nhân viên, trong ứng dụng sẽ áp dụng phần quản lý bố cục cũng như một số đối tượng trong Java Swing kết hợp với kết nối cơ sở dữ liệu bằng Hibernate với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...