Thẻ fmt:formatDate trong JSTL

Thẻ <fmt:formatDate> trong JSTL được sử dụng nhằm để định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng, với thẻ <fmt:formatDate> bạn có…