[Lập trình JSP – Servlet] Bài 14: Xây dựng chức năng quản lý danh mục, sản phẩm

Để làm được bài này, đầu tiên bạn cần phải viết các phương thức cơ bản như thêm, sửa, xóa bằng JDBC sau đó chúng ta sẽ sử dụng các phương thức này để xử lý. Ở đoạn mã bên dưới mình sẽ hướng dẫn các bạn viết các phương thức thêm, sửa, xóa cho phần danh mục sản phẩm.