JList trong Java Swing

JList là gì? JList được sử dụng như thế nào? JList là một đối tượng thuộc Java Swing. Để tìm hiểu JList…