Hướng dẫn SQL cơ bản

SQL viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu chuẩn được nhiều (DBMS) Database Management System sử dụng. Hiểu rõ và sử dụng tốt SQL sẽ hỗ trợ bạn tiếp xúc nhanh hơn với các DBMS như : Mysql, Sql Server, Oracle, MS Access, Sybase, Informix và Postgres.