Lớp HashMap trong Java

HashMap được implements từ java.util.Map, lớp HashMap trong Java là lớp không đồng bộ (non-synchronized), nó lưu kiểu giá trị…