Sử dụng TilePane trong JavaFX

TilePane trong JavaFX là một thành phần layout bố trí các thành phần con của nó theo dạng lưới với các ô có kích thước bằng nhau. Thành phần layout của JavaFX TilePane được trình bày bởi lớp javafx.scene.layout.TilePane.

1. Khởi tạo TilePane trong JavaFx:

– Để khởi tạo một TilePane bằng cách khai báo như sau:

– Ví dụ sau đây sẽ thêm vào TilePane các nút (Button) cạnh nhau:

2. Thêm TilePane vào Scene Graph:

– Muốn TilePane trong JavaFx được hiển thị trên giao diện nó phải được thêm vào trong thành phần Scene Graph.

– Nói đơn giản là bạn chỉ cần thêm TilePane vào một đối tượng Scene.

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã TilePane trong JavaFx trên có thể như sau:

Sử dụng TilePane trong JavaFX

3. Thiết lập khoảng cách giữa các nút (nodes):

– Như ở ví dụ trên bạn thấy rằng TilePane sắp xếp hai nút nhấn sát cạnh nhau, vậy nếu như bạn muốn chèn một khoảng trống giữa các thành phần thì sẽ cần thêm phương thức setHGap() và setVGap() như sau:

– Đoạn mã chương trình sẽ như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã TilePane trong JavaFx trên có thể như sau:

Sử dụng TilePane trong JavaFX

Download source code bài viết.Sử dụng TilePane trong JavaFX

Xem thêm bài viết về sử dụng Layout trong JavaFx
Sử dụng FlowPane trong JavaFX
Sử dụng VBOX trong JavaFX
Sử dụng HBOX trong JavaFX

Lời kết: Như vậy trong bài viết này mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng TilePane trong JavaFx. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số thành phần layout (bố cục) khác trong JavaFx như HBox, VBox, FlowPane…

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...