Hướng dẫn sử dụng TextField trong JavaFX

TextField trong JavaFX được sử dụng để cho phép người dùng nhập một dòng văn bản không sử dụng định dạng. JavaFX TextField thuộc gói javafx.scene.control.TextField

1. Sử dụng TextField trong JavaFX

– TextField trong JavaFX được sử dụng để cho phép người dùng nhập dòng văn bản không sử dụng định dạng.

– JavaFX TextField thuộc gói javafx.scene.control.TextField

2. Khởi tạo TextField trong JavaFX

– Để khởi tạo một JavaFX TextField bằng cách khai báo như sau:

– Một số thuộc tính lớp TextField trong JavaFX:

STTThuộc tínhMô tả
1setAlignment(Pos value)Thiết lập giá trị vị trí canh đều.
2getAlignment()Lấy giá trị vị trí canh đều.
3setMaxWidth(double value)Thiết lập kích thước chiều ngang tối đa hiển thị.
4setMinWidth(double value)Thiết lập kích thước chiều ngang tối thiểu hiển thị.
5setMaxHeight(double value)Thiết lập kích thước chiều cao tối đa hiển thị.
6setMinHeight(double value)Thiết lập kích thước chiều cao tối thiểu hiển thị.
7setPromptText(String value)Thiết lập gợi ý cho TextField.
8setText(String value)Thiết lập nội dung dữ liệu TextField.
9getText()Lấy nội dung dữ liệu TextField.
10setTooltip(Tooltip value)Thiết lập chú thích TextField.
11getTooltip()Lấy dữ liệu chú thích TextField.

– Thêm TextField vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng TextField trong JavaFX

Download source code bài viết.Hướng dẫn sử dụng TextField trong JavaFX

Xem thêm UI Controls trong JavaFX
Sử dụng ToggleButton trong JavaFX
Sử dụng Date Picker trong JavaFX
Sử dụng ProgressBar trong JavaFX
Sử dụng RadioButton trong JavaFX
Sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng TextField trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng layout trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ JavaFX.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...