Sử dụng ScrollPaneLayout trong Java Swing

Để tiếp nối loạt bài Layout manager trong Java Swing, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ScrollPaneLayout trong Java Swing. Đối với ScrollPaneLayout đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm.

1. Khái niệm ScrollPaneLayout trong Java Swing.

Trình quản lý bố cục (Layout manager) được sử dụng bởi JScrollPane. Giao diện của JScrollPane gồm các thành phần: khung nhìn, hai thanh cuộn, tiêu đề hàng, tiêu đề cột và bốn thành phần “góc”

2. Các thuộc tính của lớp (class) ScrollPaneLayout trong Java Swing.

STTTên thuộc tính
1protected JViewport colHead

Tiêu đề cột.

2

protected JScrollBar hsb
Thanh cuộn ngang của scrollpane.

3

protected int hsbPolicy

Hiển thị Policy cho thanh cuộn ngang.

4

protected Component lowerLeft

Hiển thị góc dưới bên trái.

5

protected Component lowerRight

Hiển thị góc dưới bên phải.

6

protected JViewport rowHead

Tiêu đề hàng.

7

protected Component upperLeft

Thành phần (component) này hiển thị ở góc trên bên trái.

8

protected Component upperRight

Thành phần (component) này hiển thị ở góc trên bên phải.

9

protected JViewport viewport

Là khung nhìn (JViewport) của scrollpane.                                                                                                                .

10

protected JScrollBar vsb

Đây là thanh cuộn dọc của scrollpane.

11

protected int vsbPolicy

Đây là Policy hiển thị cho thanh cuộn dọc.

3. Các phương thức của lớp (class) ScrollPaneLayout trong Java Swing.

STTTên phương thức
1void addLayoutComponent(String s, Component c)

Thêm các thành phần (component) tới layout.

2

protected Component addSingletonComponent(Component oldC, Component newC)                                  .

Loại bỏ thành phần (component) hiện có.

3

JViewport getColumnHeader()

Phương thức trả về đối tượng JViewport là tiêu đề cột.

4

Component getCorner(String key)

Phương thức trả về Component.

5

JScrollBar getHorizontalScrollBar()

Phương thức trả về đối tượng JScrollBar xử lý cuộn theo chiều ngang.

6

int getHorizontalScrollBarPolicy()

Phương thức trả về Policy hiển thị thanh cuộn ngang.

7

JViewport getRowHeader()

Trả về đối tượng JViewport là tiêu đề hàng.

8

JScrollBar getVerticalScrollBar()

Trả về đối tượng JScrollBar xử lý cuộn theo chiều dọc.

9

int getVerticalScrollBarPolicy()

Trả về Policy hiển thị thanh cuộn dọc.

10

JViewport getViewport()

Trả về đối tượng JViewport hiển thị nội dung cuộn.

4. Ví dụ sử dụng ScrollPaneLayout trong Java Swing.

Kết quả khi chạy chương trình ta được như hình ảnh bên dưới.

Sử dụng ScrollPaneLayout trong Java Swing

Download source code bài viết ở ngay bên dưới.

Sử dụng ScrollPaneLayout trong Java Swing

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất để sử dụng ScrollPaneLayout trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số bài viết khác về Java Swing tại chuyên mục nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...