Sử dụng PieChart trong JavaFX

Thành phần PieChart trong JavaFX được sử dụng để vẽ biểu đồ hình tròn trong ứng dụng dựa trên dữ liệu bạn cung cấp. Thành phần PieChart trong JavaFX được đại diện bởi lớp javafx.scene.chart.PieChart.

Sử dụng PieChart in JavaFX các bạn chỉ cần là theo hai bước như sau: Thứ nhất khởi tạo Piechart in JavaFX, tiếp theo là thêm PieChart vào scene Graph

1. Khởi tạo PieChart trong JavaFx:

– Để khởi tạo một PieChart in JavaFX bằng cách khai báo như sau:

– Dữ liệu biểu đồ hình tròn (PieChart trong JavaFX) được đại diện bởi lớp PieChart.Data và dưới đây là ví dụ để vẽ biểu đồ PieChart như sau:

2. Thêm PieChart vào Scene Graph:

– Muốn PieChart in JavaFx được hiển thị trên giao diện nó phải được thêm vào trong thành phần Scene Graph.

– Nói đơn giản là bạn chỉ cần thêm PieChart vào một đối tượng Scene.

  • – Sau đây là phần thêm dữ liệu mẫu để hiển thị PieChart.

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã PieChart trong JavaFx trên có thể như sau:

Sử dụng PieChart trong JavaFX

Các bạn có thể Download source code bài viết ngay bên dưới.Sử dụng PieChart trong JavaFX

Trong quá trình download nếu có vấn đề về link download các bạn có thể binh luận ngay bên dưới mình sẽ fix link lại. Ngoài ra các bạn có  thể đóng góp ý thêm về bài viết thông qua những lời bình luận.

Lời kết: Như vậy trong bài viết này mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng PieChart trong JavaFX. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số thành phần biểu đồ (chart) khác chẳng hạn như BarChart, LineChart, AreaChart… tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Xem thêm:

Sử dụng LineChart trong JavaFX

Sử dụng AreaChart trong JavaFX

Sử dụng BarChart trong JavaFX

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...