Hướng dẫn sử dụng Label trong JavaFX

Label trong JavaFX được sử dụng để hiển thị nội dung văn bản, hình ảnh, ký tự… và nó thì không cho phép người dùng chỉnh sửa trực tiếp nội dung.

1. Sử dụng Label trong JavaFX

– Label trong JavaFX được sử dụng để hiển thị nội dung văn bản, hình ảnh, ký tự…

– JavaFX Label thuộc gói javafx.scene.control.Label

2. Khởi tạo Label trong JavaFX

– Để khởi tạo một JavaFX Label bằng cách khai báo như sau:

– Một số thuộc tính lớp Label trong JavaFX:

STTThuộc tínhMô tả
1setText(String value)Thiết lập nội dung văn bản hiển thị.
2getText()Lấy giá trị nội dung văn bản hiển thị.
3setGraphic(Node value)Thiết lập hình ảnh hiển thị
4setAlignment(Pos value)Thiết lập vị trí hiển thị.
5setFont(Font value)Thiết lập kiểu chữ, kích thước hiển thị.
6setUnderline(boolean value)Thiết lập kiểu gạch chân.
7setWrapText(boolean value)Thiết lập tự động canh chỉnh chữ.
8setTextFill(Paint value)Thiết lập màu chữ.

– Xử lý bắt sự kiện khi nhấn vào Label:

– Thêm Label vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Sử dụng Label trong JavaFX

Download source code bài viết.Hướng dẫn sử dụng Label trong JavaFX

Xem thêm UI Controls trong JavaFX
Sử dụng ToggleButton trong JavaFX
Sử dụng Date Picker trong JavaFX
Sử dụng ProgressBar trong JavaFX
Sử dụng RadioButton trong JavaFX
Sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng Label trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng layout trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ JavaFX.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...