Sử dụng JavaFX Line

Trong loạt bài tìm hiểu về Shape trong JavaFx thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về JavaFX Line. JavaFX Line được sử dụng để vẽ một đoạn thẳng, nó được kế thừa từ lớp Shape.

1. Một số đặc điểm JavaFX Line:

– JavaFX Line được sử dụng để vẽ một đoạn thẳng, nó được kế thừa từ lớp Shape.

– Vị trí hệ tọa độ màn hình (0, 0) nằm ở góc trên bên trái màn hình.

– Tọa độ X được xác định từ vị trí tọa độ (0, 0) di chuyển sang hướng phải màn hình, tọa độ Y được xác định từ vị trí tọa độ (0, 0) di chuyển hướng xuống dưới màn hình.

– Để vẽ JavaFX Line chúng ta sẽ sử dụng lớp javafx.scene.shape.Line.

– Để vẽ một đối tượng JavaFX Line, bạn cần chỉ định một tọa độ bắt đầu (x, y) và một tọa độ (x, y) kết thúc.

2. Khởi tạo JavaFX Line:

– Để khởi tạo JavaFX Line bạn thực hiện như sau:

– Hoặc bạn có thể khởi tạo JavaFX Line bằng cách:

– JavaFX Line bao gồm một số thuộc tính cơ bản hay được sử dụng như sau:

Thuộc tínhMô tả
smoothBoolean
thiết lập là true nếu bạn muốn bật chức năng chống răng cưa và false là ngược lại
strokeLineCapjavafx.scene.shape.StrokeLineCap
thiết lập hình dạng ở 2 đầu đoạn thẳng bao gồm 3 kiểu là:

  • StrokeLineCap.BUTT
  • StrokeLineCap.ROUND
  • StrokeLineCap.SQUARE
strokeLineJoinjavafx.scene.shape.StrokeLineJoin
thiết lập hình dạng khi các đoạn thẳng giao nhau bao gồm 3 kiểu là:

  • StrokeLineJoin.MITER
  • StrokeLineJoin.BEVEL
  • StrokeLineJoin.ROUND
strokejavafx.scene.paint.Paint
Đặt màu hiển thị cho đường kẻ.
strokeTypejavafx.scene.shape.StrokeType
thiết lập vùng để vẽ bao gồm 3 kiểu là:

  • StrokeType.CENTERED
  • StrokeType.INSIDE
  • StrokeType.OUTSIDE
strokeWidthDouble
Đặt kích thước độ rộng của đường kẻ.

3. Ví dụ sử dụng JavaFX Line:

– Ví dụ sau đây mô phỏng vẽ một đường thẳng sử dụng JavaFX Line:

– Kết quả đoạn mã trên như sau:

Sử dụng JavaFX Line

Download source code bài viết.Sử dụng JavaFX Line

Lời kết: Như vậy, sau khi xem qua bài viết này bạn vừa tìm hiểu cách sử dụng JavaFX Line để vẽ một đoạn thẳng trong JavaFx. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết khác tại chuyên mục JavaFx để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

Xem thêm:

Sử dụng JavaFX Rectangle

Sử dụng JavaFX Ellipse

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...