Sử dụng GridLayout trong Java Swing

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng GridLayout trong Java Swing, để tìm hiểu GridLayout trong Java Swing đầu tiên ta sẽ đi qua phần khái niệm.

1. Khái niệm GridLayout trong Java Swing.

GridLayout trong Java Swing thêm các đối tượng tuần tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.

2. Hàm dựng (Constructors) của GridLayout trong Java Swing.

GridLayout(): tạo một bố cục với một cột cho mỗi thành phần trong một hàng.
GridLayout(int rows, int columns): tạo một bố cục với các hàng và cột nhất định nhưng không có khoảng trống giữa các thành phần.
GridLayout(int rows, int columns, int hgap, int vgap): tạo một bố cục với các hàng và cột cho trước với các khoảng trống nằm ngang và dọc.

3. Ví dụ sử dụng GridLayout trong Java Swing.

Sau đây là đoạn code sử dụng GridLayout trong Java Swing

Kết quả khi chạy chương trình sử dụng GridLayout trong Java Swing với Constructors GridLayout().

 

Kết quả khi chạy chương trình sử dụng GridLayout trong Java Swing với Constructors (int rows, int columns).

Kết quả khi chạy chương trình sử dụng GridLayout với Constructors (int rows, int columns, int hgap, int vgap).

Download source code bài viết ở ngay bên dưới.

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất để sử dụng GridLayout trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số bài viết khác về Java Swing tại chuyên mục nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...