Sử dụng BorderPane trong JavaFX

BorderPane trong JavaFX là một thành phần layout với việc bố trí các thành phần con phân chia thành 5 vùng riêng biệt bao gồm Top, Left, Right, Bottom và Center. Lớp BorderPane thuộc gói javafx.scene.layout.

1. Sử dụng BorderPane trong JavaFX

– BorderPane trong JavaFX là một thành phần layout với việc bố trí các thành phần con phân chia thành 5 vùng riêng biệt bao gồm Top, Left, Right, Bottom và Center.

Sử dụng BorderPane trong JavaFX

– Lớp BorderPane thuộc gói javafx.scene.layout.

2. Khởi tạo BorderPane trong JavaFX

– Để khởi tạo một BorderPane bằng cách khai báo như sau:

– Thêm các thành phần con bao gồm Top, Left, Right, Bottom và Center bằng cách khai báo như sau:

+ Thêm các thành phần vào vùng Top:

+ Thêm các thành phần vào vùng Bottom:

+ Thêm các thành phần vào vùng Left:

+ Thêm các thành phần vào vùng Right:

+ Thêm các thành phần vào vùng Center:

– Thêm BorderPane vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Sử dụng BorderPane trong JavaFX

Download source code bài viết.Sử dụng BorderPane trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng BorderPane trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng layout trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ JavaFX.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...