Sử dụng Accordion trong JavaFX

Một Accordion trong JavaFX là một nhóm các TitlePanes, sau đây là phần nội dung chính hướng dẫn sử dụng JavaFX Accordion.

1. Sử dụng Accordion trong JavaFX

– Một Accordion trong JavaFX là một nhóm các TitlePanes.

– Mỗi lần chỉ có thể mở một TitledPane.

2. Khởi tạo Accordion trong JavaFX

– Để khởi tạo một JavaFX Accordion bằng cách khai báo như sau:

– Sử dụng phương thức getPanes().addAll() để thêm TitledPane vào Accordion:

– Một số thuộc tính lớp Accordion trong JavaFX:

STTThuộc tínhMô tả
1getExpandedPane()Lấy giá trị TitledPane đang được chọn trong Accordion.
2getPanes()Lấy danh sách TitledPane trong Accordion.
3setExpandedPane(TitledPane value)Thiết lập TitledPane được hiển thị trong Accordion.

– Thêm Accordion vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Sử dụng Accordion trong JavaFX

Download source code bài viết.Sử dụng Accordion trong JavaFX

Xem thêm bài viết về sử dụng Layout trong JavaFx
Sử dụng FlowPane trong JavaFX
Sử dụng VBOX trong JavaFX
Sử dụng HBOX trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng Accordion trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng layout trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ JavaFX.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...