Bài 2: Kết nối dữ liệu bằng Hibernate Framework

Tiếp theo loạt bài xây dựng website bán hàng bằng sử dụng  Spring Framework thì mình sẽ tiếp tục trình bày về phần tạo các đối tượng và kết nối dữ liệu bằng Hibernate Framework.

Việc đầu tiên là bạn sẽ nghĩ đến việc xây dựng các lớp cơ bản cũng như quan hệ giữa các lớp với nhau, đối với một website thương mại điện tử như mình hướng dẫn ở đây thì nhất định phải có hai lớp chính là sản phẩm và danh mục sản phẩm. Mình sẽ sử dụng Spring Framework kết hợp kết nối dữ liệu bằng Hibernate Framework để xây dựng website bán hàng.

Lớp danh mục sản phẩm (Category.java) bao gồm các thuộc tính như mã danh mục và tên danh mục như sau:

Còn đối với lớp sản phẩm (Product.java) sẽ có các thuộc tính cơ bản như mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh, mô tả ngắn… ngoài ra bạn có thể thêm một số thuộc tính khác để phù hợp với website của bạn.

Xong phần tạo ra các đối tượng, tiếp theo sẽ tiến hành viết một số phương thức cơ bản bằng Hibernate Framework, mình sẽ ví dụ hàm lấy danh sách danh mục như sau, nhưng trước đó bạn cần cấu hình lại trong tập tin hibernate.cfg cho phù hợp.

Tạo lớp HibernateUtil.java như sau:

Phương thức lấy tất cả danh mục sản phẩm sử dụng kết nối dữ liệu bằng Hibernate Framework:

Download source code ngay tại đây.

Download source link 1:

Kết nối dữ liệu bằng Hibernate Framework

Download source link 2:

Kết nối dữ liệu bằng Hibernate Framework

(Tác giả: Tùng Dương)

55 thoughts on “Bài 2: Kết nối dữ liệu bằng Hibernate Framework

 1. org.hibernate.AnnotationException: @OneToOne or @ManyToOne on model.Product.category references an unknown entity: java.util.Locale$Category

  Minh bi loi nay khong biet nhu nao.Add giup minh voi

 2. Exception in thread “main” java.lang.ExceptionInInitializerError
  at util.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:22)
  at dao.CategoryDao.getAllcategory(CategoryDao.java:24)
  at dao.CategoryDao.main(CategoryDao.java:32)
  Caused by: org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Error calling Driver#connect
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator$1$1.convert(BasicConnectionCreator.java:122)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.convertSqlException(BasicConnectionCreator.java:140)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:58)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.createConnection(BasicConnectionCreator.java:75)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.configure(DriverManagerConnectionProviderImpl.java:106)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.buildJdbcConnectionAccess(JdbcServicesImpl.java:260)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.configure(JdbcServicesImpl.java:94)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildTypeRegistrations(Configuration.java:1885)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1843)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1928)
  at util.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:20)
  … 2 more
  Caused by: java.sql.SQLException: Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)
  at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1074)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4120)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4052)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:925)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.proceedHandshakeWithPluggableAuthentication(MysqlIO.java:1704)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1250)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2465)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2498)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2283)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.(ConnectionImpl.java:822)
  at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.(JDBC4Connection.java:47)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
  at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
  at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:404)
  at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:317)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:55)
  … 16 more
  C:\Users\Computer\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
  BUILD FAILED (total time: 0 seconds)

 3. mình góp ý là admin nên vừa code vừa nói thì người xem dẽ hiểu hơn có những đoạn code mỉnh chẳng hiểu nó để làm gì

 4. chào ad,
  ở đây e không muốn kết nối với mysql mà muốn kết nối với postgres
  kết nối thì được rồi, nhưng tại sao khi get thì không thất dữ liệu

  1. Chào bạn, bạn xem kết nối với PostgreSQL đã đủ thư viện, đúng cấu hình db hay chưa, hoặc có thể câu truy vấn bạn bị sai cú pháp chẳng hạn.

 5. Aug 21, 2017 10:33:51 PM org.hibernate.Version logVersion
  INFO: HHH000412: Hibernate Core {5.2.2.Final}
  Aug 21, 2017 10:33:52 PM org.hibernate.cfg.Environment
  INFO: HHH000206: hibernate.properties not found
  Aug 21, 2017 10:33:52 PM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider
  INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist
  Aug 21, 2017 10:33:53 PM org.hibernate.boot.jaxb.internal.stax.LocalXmlResourceResolver resolveEntity
  WARN: HHH90000012: Recognized obsolete hibernate namespace http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration. Use namespace http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration instead. Support for obsolete DTD/XSD namespaces may be removed at any time.
  Aug 21, 2017 10:33:54 PM org.hibernate.annotations.common.reflection.java.JavaReflectionManager
  INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {5.0.1.Final}
  Aug 21, 2017 10:33:55 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
  WARN: HHH10001002: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
  Aug 21, 2017 10:33:55 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH10001005: using driver [net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver] at URL [jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433;instance=shopweb]
  Aug 21, 2017 10:33:55 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH10001001: Connection properties: {}
  Aug 21, 2017 10:33:55 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH10001003: Autocommit mode: false
  Aug 21, 2017 10:33:55 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.PooledConnections
  INFO: HHH000115: Hibernate connection pool size: 1 (min=1)
  Aug 21, 2017 10:34:02 PM org.hibernate.dialect.Dialect
  INFO: HHH000400: Using dialect: org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
  Aug 21, 2017 10:34:02 PM org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.LobCreatorBuilderImpl useContextualLobCreation
  INFO: HHH000423: Disabling contextual LOB creation as JDBC driver reported JDBC version [3] less than 4
  Aug 21, 2017 10:34:04 PM org.hibernate.hql.internal.QueryTranslatorFactoryInitiator initiateService
  INFO: HHH000397: Using ASTQueryTranslatorFactory
  Exception in thread “main” java.lang.IllegalArgumentException: org.hibernate.hql.internal.ast.QuerySyntaxException: Category is not mapped [from Category]
  at org.hibernate.internal.ExceptionConverterImpl.convert(ExceptionConverterImpl.java:131)
  at org.hibernate.internal.ExceptionConverterImpl.convert(ExceptionConverterImpl.java:155)
  at org.hibernate.internal.ExceptionConverterImpl.convert(ExceptionConverterImpl.java:162)
  at org.hibernate.internal.AbstractSharedSessionContract.createQuery(AbstractSharedSessionContract.java:636)
  at org.hibernate.internal.AbstractSharedSessionContract.createQuery(AbstractSharedSessionContract.java:101)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  at org.hibernate.context.internal.ThreadLocalSessionContext$TransactionProtectionWrapper.invoke(ThreadLocalSessionContext.java:338)
  at com.sun.proxy.$Proxy26.createQuery(Unknown Source)
  at dao.CategoryDao.getAllcategory(CategoryDao.java:13)
  at dao.CategoryDao.main(CategoryDao.java:20)
  Caused by: org.hibernate.hql.internal.ast.QuerySyntaxException: Category is not mapped [from Category]
  at org.hibernate.hql.internal.ast.QuerySyntaxException.generateQueryException(QuerySyntaxException.java:79)
  at org.hibernate.QueryException.wrapWithQueryString(QueryException.java:103)
  at org.hibernate.hql.internal.ast.QueryTranslatorImpl.doCompile(QueryTranslatorImpl.java:218)
  at org.hibernate.hql.internal.ast.QueryTranslatorImpl.compile(QueryTranslatorImpl.java:142)
  at org.hibernate.engine.query.spi.HQLQueryPlan.(HQLQueryPlan.java:115)
  at org.hibernate.engine.query.spi.HQLQueryPlan.(HQLQueryPlan.java:77)
  at org.hibernate.engine.query.spi.QueryPlanCache.getHQLQueryPlan(QueryPlanCache.java:152)
  at org.hibernate.internal.AbstractSharedSessionContract.getQueryPlan(AbstractSharedSessionContract.java:526)
  at org.hibernate.internal.AbstractSharedSessionContract.createQuery(AbstractSharedSessionContract.java:628)
  … 9 more
  Caused by: org.hibernate.hql.internal.ast.QuerySyntaxException: Category is not mapped
  at org.hibernate.hql.internal.ast.util.SessionFactoryHelper.requireClassPersister(SessionFactoryHelper.java:171)
  at org.hibernate.hql.internal.ast.tree.FromElementFactory.addFromElement(FromElementFactory.java:91)
  at org.hibernate.hql.internal.ast.tree.FromClause.addFromElement(FromClause.java:79)
  at org.hibernate.hql.internal.ast.HqlSqlWalker.createFromElement(HqlSqlWalker.java:321)
  at org.hibernate.hql.internal.antlr.HqlSqlBaseWalker.fromElement(HqlSqlBaseWalker.java:3690)
  at org.hibernate.hql.internal.antlr.HqlSqlBaseWalker.fromElementList(HqlSqlBaseWalker.java:3579)
  at org.hibernate.hql.internal.antlr.HqlSqlBaseWalker.fromClause(HqlSqlBaseWalker.java:718)
  at org.hibernate.hql.internal.antlr.HqlSqlBaseWalker.query(HqlSqlBaseWalker.java:574)
  at org.hibernate.hql.internal.antlr.HqlSqlBaseWalker.selectStatement(HqlSqlBaseWalker.java:311)
  at org.hibernate.hql.internal.antlr.HqlSqlBaseWalker.statement(HqlSqlBaseWalker.java:259)
  at org.hibernate.hql.internal.ast.QueryTranslatorImpl.analyze(QueryTranslatorImpl.java:262)
  at org.hibernate.hql.internal.ast.QueryTranslatorImpl.doCompile(QueryTranslatorImpl.java:190)
  … 15 more
  lỗi như này là sao ad mong ad giúp

  1. Caused by: org.hibernate.hql.internal.ast.QuerySyntaxException: Category is not mapped
   Bạn kiểm tra lại trong file hibenate.cfg.xml có mapping đối tượng Category chưa nha.

 6. com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: Unknown database ‘shopcars’
  Lỗi này là do gì ạ?
  Em đã tạo 1 database shopcars trong Navicat rồi ạ

     1. Aug 26, 2017 10:08:58 PM org.hibernate.annotations.common.reflection.java.JavaReflectionManager
      INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {4.0.4.Final}
      Aug 26, 2017 10:08:59 PM org.hibernate.Version logVersion
      INFO: HHH000412: Hibernate Core {4.3.1.Final}
      Aug 26, 2017 10:08:59 PM org.hibernate.cfg.Environment
      INFO: HHH000206: hibernate.properties not found
      Aug 26, 2017 10:08:59 PM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider
      INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist
      Aug 26, 2017 10:08:59 PM org.hibernate.cfg.Configuration configure
      INFO: HHH000043: Configuring from resource: /hibernate.cfg.xml
      Aug 26, 2017 10:08:59 PM org.hibernate.cfg.Configuration getConfigurationInputStream
      INFO: HHH000040: Configuration resource: /hibernate.cfg.xml
      Aug 26, 2017 10:08:59 PM org.hibernate.internal.util.xml.DTDEntityResolver resolveEntity
      WARN: HHH000223: Recognized obsolete hibernate namespace http://hibernate.sourceforge.net/. Use namespace http://www.hibernate.org/dtd/ instead. Refer to Hibernate 3.6 Migration Guide!
      Aug 26, 2017 10:08:59 PM org.hibernate.cfg.Configuration doConfigure
      INFO: HHH000041: Configured SessionFactory: null
      Aug 26, 2017 10:09:00 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
      WARN: HHH000402: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
      Aug 26, 2017 10:09:01 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
      INFO: HHH000401: using driver [com.mysql.jdbc.Driver] at URL [jdbc:mysql://localhost:3306/shopcars]
      Aug 26, 2017 10:09:01 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
      INFO: HHH000046: Connection properties: {useUnicode=true, user=root, password=****, characterEncoding=UTF-8}
      Aug 26, 2017 10:09:01 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
      INFO: HHH000006: Autocommit mode: false
      Aug 26, 2017 10:09:01 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
      INFO: HHH000115: Hibernate connection pool size: 20 (min=1)
      Exception in thread “main” java.lang.ExceptionInInitializerError
      at Helper.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:23)
      at Data.CategoryData.getAllcategory(CategoryData.java:23)
      at Data.CategoryData.main(CategoryData.java:33)
      Caused by: org.hibernate.exception.SQLGrammarException: Error calling Driver#connect
      at org.hibernate.exception.internal.SQLStateConversionDelegate.convert(SQLStateConversionDelegate.java:123)
      at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator$1$1.convert(BasicConnectionCreator.java:118)
      at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.convertSqlException(BasicConnectionCreator.java:140)
      at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:58)
      at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.createConnection(BasicConnectionCreator.java:75)
      at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.configure(DriverManagerConnectionProviderImpl.java:106)
      at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
      at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
      at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
      at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.buildJdbcConnectionAccess(JdbcServicesImpl.java:260)
      at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.configure(JdbcServicesImpl.java:94)
      at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
      at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
      at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
      at org.hibernate.cfg.Configuration.buildTypeRegistrations(Configuration.java:1885)
      at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1843)
      at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1928)
      at Helper.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:21)
      … 2 more
      Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: Unknown database ‘shopcars’
      at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
      at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
      at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
      at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
      at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
      at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:386)
      at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1053)
      at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4120)
      at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4052)
      at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:925)
      at com.mysql.jdbc.MysqlIO.secureAuth411(MysqlIO.java:4615)
      at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1302)
      at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2465)
      at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2498)
      at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2283)
      at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.(ConnectionImpl.java:822)
      at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.(JDBC4Connection.java:47)
      at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
      at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
      at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
      at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
      at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
      at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:404)
      at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:317)
      at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:55)
      … 16 more
      C:\Users\hhumo\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
      BUILD FAILED (total time: 6 seconds)

      Nguyên văn lỗi nà ad 🙁

     2. code của bạn mình đã nhận được, mình chạy mình thường nha bạn.
      Bạn kiểm tra một lần nữa database có đúng không. Mình có tình để sai database
      thì kết quả là giống như lỗi mà bạn up lên.

 7. em bị lỗi này
  Sep 17, 2017 9:00:55 AM org.hibernate.tool.hbm2ddl.DatabaseMetadata getTableMetadata
  INFO: HHH000262: Table not found: product
  Sep 17, 2017 9:00:55 AM org.hibernate.tool.hbm2ddl.DatabaseMetadata getTableMetadata
  INFO: HHH000262: Table not found: product
  Sep 17, 2017 9:00:55 AM org.hibernate.tool.hbm2ddl.DatabaseMetadata getTableMetadata
  INFO: HHH000262: Table not found: product
  Sep 17, 2017 9:00:55 AM org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate execute
  ERROR: HHH000388: Unsuccessful: create table product (productID bigint not null, productDescription varchar(255), productImage varchar(255), productName varchar(255), productPrice double not null, categoryID bigint, primary key (productID))
  Sep 17, 2017 9:00:55 AM org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate execute
  ERROR: Incorrect syntax near the keyword ‘not’.
  Sep 17, 2017 9:00:55 AM org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate execute
  ERROR: HHH000388: Unsuccessful: alter table product add constraint FK_hfdpy6e6md3osou6tinpaysjj foreign key (categoryID) references category
  Sep 17, 2017 9:00:55 AM org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate execute
  ERROR: Cannot find the object “product” because it does not exist or you do not have permissions.
  Sep 17, 2017 9:00:55 AM org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate execute
  INFO: HHH000232: Schema update complete
  nó chỉ tạo được bảng cho category và không được tạo được bảng cho product anh xem giúp em với

 8. Hibernate:
  select
  category0_.categoryID as category1_0_,
  category0_.categoryName as category2_0_
  from
  category category0_
  Exception in thread “main” org.hibernate.InstantiationException: No default constructor for entity: : model.Category
  at org.hibernate.tuple.PojoInstantiator.instantiate(PojoInstantiator.java:120)
  at org.hibernate.tuple.PojoInstantiator.instantiate(PojoInstantiator.java:136)
  at org.hibernate.tuple.entity.AbstractEntityTuplizer.instantiate(AbstractEntityTuplizer.java:737)
  at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.instantiate(AbstractEntityPersister.java:4755)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.instantiate(SessionImpl.java:1387)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.instantiate(SessionImpl.java:1375)
  at org.hibernate.loader.Loader.instanceNotYetLoaded(Loader.java:1618)
  at org.hibernate.loader.Loader.getRow(Loader.java:1514)
  at org.hibernate.loader.Loader.getRowFromResultSet(Loader.java:725)
  at org.hibernate.loader.Loader.processResultSet(Loader.java:952)
  at org.hibernate.loader.Loader.doQuery(Loader.java:920)
  at org.hibernate.loader.Loader.doQueryAndInitializeNonLazyCollections(Loader.java:354)
  at org.hibernate.loader.Loader.doList(Loader.java:2551)
  at org.hibernate.loader.Loader.doList(Loader.java:2537)
  at org.hibernate.loader.Loader.listIgnoreQueryCache(Loader.java:2367)
  at org.hibernate.loader.Loader.list(Loader.java:2362)
  at org.hibernate.loader.hql.QueryLoader.list(QueryLoader.java:496)
  at org.hibernate.hql.internal.ast.QueryTranslatorImpl.list(QueryTranslatorImpl.java:387)
  at org.hibernate.engine.query.spi.HQLQueryPlan.performList(HQLQueryPlan.java:229)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.list(SessionImpl.java:1260)
  at org.hibernate.internal.QueryImpl.list(QueryImpl.java:103)
  at dao.CategoryDao.getAllcategory(CategoryDao.java:25)
  at dao.CategoryDao.main(CategoryDao.java:31)

  Bạn xử lí giúp mình lỗi này đc ko ad?

 9. run:
  Nov 13, 2017 1:04:09 AM org.hibernate.annotations.common.reflection.java.JavaReflectionManager
  INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {4.0.4.Final}
  Nov 13, 2017 1:04:09 AM org.hibernate.Version logVersion
  INFO: HHH000412: Hibernate Core {4.3.1.Final}
  Nov 13, 2017 1:04:09 AM org.hibernate.cfg.Environment
  INFO: HHH000206: hibernate.properties not found
  Nov 13, 2017 1:04:09 AM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider
  INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist
  Nov 13, 2017 1:04:09 AM org.hibernate.cfg.Configuration configure
  INFO: HHH000043: Configuring from resource: /hibernate.cfg.xml
  Nov 13, 2017 1:04:09 AM org.hibernate.cfg.Configuration getConfigurationInputStream
  INFO: HHH000040: Configuration resource: /hibernate.cfg.xml
  Nov 13, 2017 1:04:10 AM org.hibernate.internal.util.xml.DTDEntityResolver resolveEntity
  WARN: HHH000223: Recognized obsolete hibernate namespace http://hibernate.sourceforge.net/. Use namespace http://www.hibernate.org/dtd/ instead. Refer to Hibernate 3.6 Migration Guide!
  Nov 13, 2017 1:04:10 AM org.hibernate.cfg.Configuration doConfigure
  INFO: HHH000041: Configured SessionFactory: null
  Nov 13, 2017 1:04:10 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
  WARN: HHH000402: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
  Exception in thread “main” java.lang.ExceptionInInitializerError
  at until.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:22)
  at Dao.categoryDao.getAllcategory(categoryDao.java:22)
  at Dao.categoryDao.main(categoryDao.java:30)
  Caused by: org.hibernate.boot.registry.classloading.spi.ClassLoadingException: Unable to load class [com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver]
  at org.hibernate.boot.registry.classloading.internal.ClassLoaderServiceImpl.classForName(ClassLoaderServiceImpl.java:245)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.loadDriverIfPossible(DriverManagerConnectionProviderImpl.java:200)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.buildCreator(DriverManagerConnectionProviderImpl.java:156)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.configure(DriverManagerConnectionProviderImpl.java:95)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.buildJdbcConnectionAccess(JdbcServicesImpl.java:260)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.configure(JdbcServicesImpl.java:94)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildTypeRegistrations(Configuration.java:1885)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1843)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1928)
  at until.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:20)
  … 2 more
  Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Could not load requested class : com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
  at org.hibernate.boot.registry.classloading.internal.ClassLoaderServiceImpl$AggregatedClassLoader.findClass(ClassLoaderServiceImpl.java:230)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
  at java.lang.Class.forName0(Native Method)
  at java.lang.Class.forName(Class.java:348)
  at org.hibernate.boot.registry.classloading.internal.ClassLoaderServiceImpl.classForName(ClassLoaderServiceImpl.java:242)
  … 17 more
  C:\Users\DUC ANH\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
  BUILD FAILED (total time: 10 seconds)
  bạn ơi mình sử dụng sqlserver bạn giúp mình được không ạ

  1. Chào bạn,
   Bạn gửi class config hibernate mình xem thử. Mình thấy lỗi này
   “org.hibernate.boot.registry.classloading.spi.ClassLoadingException: Unable to load class [com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver]”

 10. run:
  Nov 13, 2017 2:02:46 AM org.hibernate.annotations.common.reflection.java.JavaReflectionManager
  INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {4.0.4.Final}
  Nov 13, 2017 2:02:46 AM org.hibernate.Version logVersion
  INFO: HHH000412: Hibernate Core {4.3.1.Final}
  Nov 13, 2017 2:02:46 AM org.hibernate.cfg.Environment
  INFO: HHH000206: hibernate.properties not found
  Nov 13, 2017 2:02:46 AM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider
  INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist
  Nov 13, 2017 2:02:46 AM org.hibernate.cfg.Configuration configure
  INFO: HHH000043: Configuring from resource: /hibernate.cfg.xml
  Nov 13, 2017 2:02:46 AM org.hibernate.cfg.Configuration getConfigurationInputStream
  INFO: HHH000040: Configuration resource: /hibernate.cfg.xml
  Nov 13, 2017 2:02:46 AM org.hibernate.internal.util.xml.DTDEntityResolver resolveEntity
  WARN: HHH000223: Recognized obsolete hibernate namespace http://hibernate.sourceforge.net/. Use namespace http://www.hibernate.org/dtd/ instead. Refer to Hibernate 3.6 Migration Guide!
  Nov 13, 2017 2:02:46 AM org.hibernate.cfg.Configuration doConfigure
  INFO: HHH000041: Configured SessionFactory: null
  Nov 13, 2017 2:02:47 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
  WARN: HHH000402: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
  Nov 13, 2017 2:02:47 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000401: using driver [com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver] at URL [jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=book]
  Nov 13, 2017 2:02:47 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000046: Connection properties: {user=sa, password=****}
  Nov 13, 2017 2:02:47 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000006: Autocommit mode: false
  Nov 13, 2017 2:02:47 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
  INFO: HHH000115: Hibernate connection pool size: 20 (min=1)
  Nov 13, 2017 2:02:47 AM org.hibernate.dialect.Dialect
  INFO: HHH000400: Using dialect: org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
  Exception in thread “main” java.lang.ExceptionInInitializerError
  at until.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:23)
  at Dao.categoryDao.getAllcategory(categoryDao.java:22)
  at Dao.categoryDao.main(categoryDao.java:30)
  Caused by: org.hibernate.AnnotationException: Use of @OneToMany or @ManyToMany targeting an unmapped class: model.Category.listProduct[model.Product]
  at org.hibernate.cfg.annotations.CollectionBinder.bindManyToManySecondPass(CollectionBinder.java:1134)
  at org.hibernate.cfg.annotations.CollectionBinder.bindStarToManySecondPass(CollectionBinder.java:793)
  at org.hibernate.cfg.annotations.CollectionBinder$1.secondPass(CollectionBinder.java:728)
  at org.hibernate.cfg.CollectionSecondPass.doSecondPass(CollectionSecondPass.java:70)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.originalSecondPassCompile(Configuration.java:1695)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.secondPassCompile(Configuration.java:1424)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1844)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1928)
  at until.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:21)
  … 2 more

  1. Chào bạn, bạn xem phần quan hệ giữa bảng sản phẩm và danh mục thử
   Caused by: org.hibernate.AnnotationException: Use of @OneToMany or @ManyToMany targeting an unmapped class:

 11. Em không kết nối được với database và bị lỗi này:
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.annotations.common.reflection.java.JavaReflectionManager
  INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {4.0.4.Final}
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.Version logVersion
  INFO: HHH000412: Hibernate Core {4.3.1.Final}
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.cfg.Environment
  INFO: HHH000206: hibernate.properties not found
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider
  INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.cfg.Configuration configure
  INFO: HHH000043: Configuring from resource: /hibernate.cfg.xml
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.cfg.Configuration getConfigurationInputStream
  INFO: HHH000040: Configuration resource: /hibernate.cfg.xml
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.internal.util.xml.DTDEntityResolver resolveEntity
  WARN: HHH000223: Recognized obsolete hibernate namespace http://hibernate.sourceforge.net/. Use namespace http://www.hibernate.org/dtd/ instead. Refer to Hibernate 3.6 Migration Guide!
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.cfg.Configuration doConfigure
  INFO: HHH000041: Configured SessionFactory: null
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
  WARN: HHH000402: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000401: using driver [com.mysql.jdbc.Driver] at URL [jdbc:mysql://localhost:3306/webshop]
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000046: Connection properties: {useUnicode=true, user=root, password=****, characterEncoding=UTF-8}
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000006: Autocommit mode: false
  Dec 12, 2017 4:13:11 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
  INFO: HHH000115: Hibernate connection pool size: 20 (min=1)
  Exception in thread “main” java.lang.ExceptionInInitializerError
  at util.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:20)
  at dao.CategoryDAO.getAllcategory(CategoryDAO.java:21)
  at dao.CategoryDAO.main(CategoryDAO.java:30)
  Caused by: org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Error calling Driver#connect
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator$1$1.convert(BasicConnectionCreator.java:122)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.convertSqlException(BasicConnectionCreator.java:140)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:58)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.createConnection(BasicConnectionCreator.java:75)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.configure(DriverManagerConnectionProviderImpl.java:106)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.buildJdbcConnectionAccess(JdbcServicesImpl.java:260)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.configure(JdbcServicesImpl.java:94)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildTypeRegistrations(Configuration.java:1885)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1843)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1928)
  at util.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:18)
  … 2 more
  Caused by: java.sql.SQLException: Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: YES)
  at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1074)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4120)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4052)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:925)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.proceedHandshakeWithPluggableAuthentication(MysqlIO.java:1704)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1250)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2465)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2498)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2283)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.(ConnectionImpl.java:822)
  at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.(JDBC4Connection.java:47)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
  at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
  at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:404)
  at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:317)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:55)
  … 16 more
  C:\Users\PhuTranPC\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
  BUILD FAILED (total time: 1 second)

  Hibernate.cfg của em:

  org.hibernate.dialect.MySQLDialect
  com.mysql.jdbc.Driver
  jdbc:mysql://localhost:3306/webshop
  root
  1234
  true
  UTF-8
  root
  root
  thread
  update
  true
  true

  1. org.hibernate.dialect.MySQLDialect
   com.mysql.jdbc.Driver
   jdbc:mysql://localhost:3306/webshop
   root
   1234
   true
   UTF-8
   root
   root
   thread
   update
   true
   true

 12. Em làm được rồi nha Admin, nãy em ghi thêm 1 lần USER với PASS ở trên nên bị lỗi không connect vào mysql được

 13. Tại sao ko nói gì? Phải giải thích thì độc giả mới hiểu tại sao phải dùng cái x, tại sao phải dùng cái y chứ a. :(.
  Nhiều lúc e ko hiểu a làm gì cả :D.

  1. Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và đóng góp ý kiến.
   Thời gian tới mình sẽ ra các bài viết giải thích kỹ hơn.
   Chúc bạn một ngày vui!

 14. Trần Trung Hiếu

  - Edit

  Reply

  Mình đang làm 1 bài kết nối hibernate thì bị lỗi này, bạn giúp mình với 😀
  org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name ‘entityManagerFactory’ defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/orm/jpa/HibernateJpaAutoConfiguration.class]: Invocation of init method failed; nested exception is org.hibernate.AnnotationException: Illegal attempt to map a non collection as a @OneToMany, @ManyToMany or @CollectionOfElements: com.example.demo.model.MyUserType.userTypeName
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1628) ~[spring-beans-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:555) ~[spring-beans-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:483) ~[spring-beans-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) ~[spring-beans-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBean(AbstractApplicationContext.java:1080) ~[spring-context-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:857) ~[spring-context-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:543) ~[spring-context-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.boot.context.embedded.EmbeddedWebApplicationContext.refresh(EmbeddedWebApplicationContext.java:122) ~[spring-boot-1.5.9.RELEASE.jar:1.5.9.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:693) [spring-boot-1.5.9.RELEASE.jar:1.5.9.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:360) [spring-boot-1.5.9.RELEASE.jar:1.5.9.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:303) [spring-boot-1.5.9.RELEASE.jar:1.5.9.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1118) [spring-boot-1.5.9.RELEASE.jar:1.5.9.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1107) [spring-boot-1.5.9.RELEASE.jar:1.5.9.RELEASE]
  at com.example.demo.DemoApplication.main(DemoApplication.java:10) [classes/:na]
  Caused by: org.hibernate.AnnotationException: Illegal attempt to map a non collection as a @OneToMany, @ManyToMany or @CollectionOfElements: com.example.demo.model.MyUserType.userTypeName
  at org.hibernate.cfg.annotations.CollectionBinder.getCollectionBinder(CollectionBinder.java:322) ~[hibernate-core-5.0.12.Final.jar:5.0.12.Final]
  at org.hibernate.cfg.AnnotationBinder.processElementAnnotations(AnnotationBinder.java:1892) ~[hibernate-core-5.0.12.Final.jar:5.0.12.Final]
  at org.hibernate.cfg.AnnotationBinder.processIdPropertiesIfNotAlready(AnnotationBinder.java:911) ~[hibernate-core-5.0.12.Final.jar:5.0.12.Final]
  at org.hibernate.cfg.AnnotationBinder.bindClass(AnnotationBinder.java:738) ~[hibernate-core-5.0.12.Final.jar:5.0.12.Final]
  at org.hibernate.boot.model.source.internal.annotations.AnnotationMetadataSourceProcessorImpl.processEntityHierarchies(AnnotationMetadataSourceProcessorImpl.java:245) ~[hibernate-core-5.0.12.Final.jar:5.0.12.Final]
  at org.hibernate.boot.model.process.spi.MetadataBuildingProcess$1.processEntityHierarchies(MetadataBuildingProcess.java:222) ~[hibernate-core-5.0.12.Final.jar:5.0.12.Final]
  at org.hibernate.boot.model.process.spi.MetadataBuildingProcess.complete(MetadataBuildingProcess.java:265) ~[hibernate-core-5.0.12.Final.jar:5.0.12.Final]
  at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.metadata(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:847) ~[hibernate-entitymanager-5.0.12.Final.jar:5.0.12.Final]
  at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.build(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:874) ~[hibernate-entitymanager-5.0.12.Final.jar:5.0.12.Final]
  at org.springframework.orm.jpa.vendor.SpringHibernateJpaPersistenceProvider.createContainerEntityManagerFactory(SpringHibernateJpaPersistenceProvider.java:60) ~[spring-orm-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean.createNativeEntityManagerFactory(LocalContainerEntityManagerFactoryBean.java:360) ~[spring-orm-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.buildNativeEntityManagerFactory(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:382) ~[spring-orm-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.afterPropertiesSet(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:371) ~[spring-orm-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean.afterPropertiesSet(LocalContainerEntityManagerFactoryBean.java:336) ~[spring-orm-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1687) ~[spring-beans-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1624) ~[spring-beans-4.3.13.RELEASE.jar:4.3.13.RELEASE]
  … 16 common frames omitted

  Process finished with exit code 1

  1. Mình thấy lỗi này “Caused by: org.hibernate.AnnotationException: Illegal attempt to map a non collection as a @OneToMany, @ManyToMany or @CollectionOfElements: com.example.demo.model.MyUserType.userTypeName” bạn xem lại đối tượng MyUserType map quan hệ đúng chưa nha.

 15. Nguyễn Tuấn Khải

  - Edit

  Reply

  Vì sao khi em tạo Hibernate Reverse thì nó báo lỗi là “Cannot establish database connection with selected Hibernate Configuration file. Please verify the database connection details in hibernate.cfg.xml.”

 16. Mình bị lỗi như vậy admin có thể giúp đỡ mình được không ạ.
  Caused by: org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Error calling Driver#connect
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator$1$1.convert(BasicConnectionCreator.java:122)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.convertSqlException(BasicConnectionCreator.java:140)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:58)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.createConnection(BasicConnectionCreator.java:75)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.configure(DriverManagerConnectionProviderImpl.java:106)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.buildJdbcConnectionAccess(JdbcServicesImpl.java:260)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.configure(JdbcServicesImpl.java:94)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildTypeRegistrations(Configuration.java:1885)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1843)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1928)
  at util.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:21)
  … 2 more
  Caused by: java.sql.SQLException: java.lang.ClassCastException: java.math.BigInteger cannot be cast to java.lang.Long
  at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1074)
  at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:988)
  at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:974)
  at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:919)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.buildCollationMapping(ConnectionImpl.java:1062)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.initializePropsFromServer(ConnectionImpl.java:3556)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2513)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2283)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.(ConnectionImpl.java:822)
  at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.(JDBC4Connection.java:47)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
  at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
  at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:404)
  at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:317)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:55)
  … 16 more
  Caused by: java.lang.ClassCastException: java.math.BigInteger cannot be cast to java.lang.Long
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.buildCollationMapping(ConnectionImpl.java:1007)
  … 29 more
  C:\Users\ASUS\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
  BUILD FAILED (total time: 1 second)

  1. Lỗi “java.sql.SQLException: java.lang.ClassCastException: java.math.BigInteger cannot be cast to java.lang.Long”
   Bạn kiểm tra lại kiểu dữ liệu nha!.

 17. Ngô Phạm Phú Đức

  - Edit

  Reply

  Exception in thread “main” java.lang.ExceptionInInitializerError
  at util.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:22)
  at dao.CategoryDAO.getAllcategory(CategoryDAO.java:22)
  at dao.CategoryDAO.main(CategoryDAO.java:31)
  Caused by: org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Error calling Driver#connect
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator$1$1.convert(BasicConnectionCreator.java:122)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.convertSqlException(BasicConnectionCreator.java:140)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:58)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.createConnection(BasicConnectionCreator.java:75)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.configure(DriverManagerConnectionProviderImpl.java:106)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.buildJdbcConnectionAccess(JdbcServicesImpl.java:260)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.configure(JdbcServicesImpl.java:94)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:89)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:178)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildTypeRegistrations(Configuration.java:1885)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1843)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1928)
  at util.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:20)
  … 2 more
  Caused by: java.sql.SQLException: Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: YES)
  at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1074)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4120)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4052)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:925)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.proceedHandshakeWithPluggableAuthentication(MysqlIO.java:1704)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1250)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2465)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2498)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2283)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.(ConnectionImpl.java:822)
  at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.(JDBC4Connection.java:47)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
  at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
  at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:404)
  at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:317)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:55)
  … 16 more

 18. Nguyễn Nhật Kiên

  - Edit

  Reply

  run:
  Sep 05, 2018 1:53:32 AM org.hibernate.annotations.common.reflection.java.JavaReflectionManager
  INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {4.0.4.Final}
  Sep 05, 2018 1:53:32 AM org.hibernate.Version logVersion
  INFO: HHH000412: Hibernate Core {4.3.1.Final}
  Sep 05, 2018 1:53:32 AM org.hibernate.cfg.Environment
  INFO: HHH000206: hibernate.properties not found
  Sep 05, 2018 1:53:32 AM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider
  INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist
  Sep 05, 2018 1:53:32 AM org.hibernate.cfg.Configuration configure
  INFO: HHH000043: Configuring from resource: /hibernate.cfg.xml
  Sep 05, 2018 1:53:32 AM org.hibernate.cfg.Configuration getConfigurationInputStream
  INFO: HHH000040: Configuration resource: /hibernate.cfg.xml
  Exception in thread “main” java.lang.ExceptionInInitializerError
  at util.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:23)
  at dao.CategoryDAO.getAllcategory(CategoryDAO.java:21)
  at dao.CategoryDAO.main(CategoryDAO.java:31)
  Caused by: org.hibernate.HibernateException: Could not parse configuration: /hibernate.cfg.xml
  at org.hibernate.cfg.Configuration.doConfigure(Configuration.java:2163)
  at org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration.doConfigure(AnnotationConfiguration.java:201)
  at org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration.doConfigure(AnnotationConfiguration.java:46)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.configure(Configuration.java:2075)
  at org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration.configure(AnnotationConfiguration.java:183)
  at org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration.configure(AnnotationConfiguration.java:46)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.configure(Configuration.java:2054)
  at org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration.configure(AnnotationConfiguration.java:177)
  at util.HibernateUtil.(HibernateUtil.java:21)
  … 2 more
  Caused by: org.dom4j.DocumentException: Error on line 2 of document : The processing instruction target matching “[xX][mM][lL]” is not allowed. Nested exception: The processing instruction target matching “[xX][mM][lL]” is not allowed.
  at org.dom4j.io.SAXReader.read(SAXReader.java:482)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.doConfigure(Configuration.java:2155)
  … 10 more
  Java Result: 1
  BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

  1. Bạn kiểm tra lại file config nha nó bào lỗi “Caused by: org.hibernate.HibernateException: Could not parse configuration: /hibernate.cfg.xm”

 19. AD mình thử làm ví dụ nhưng lỗi này :
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.annotations.common.reflection.java.JavaReflectionManager
  INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {4.0.5.Final}
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.Version logVersion
  INFO: HHH000412: Hibernate Core {4.3.6.Final}
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.cfg.Environment
  INFO: HHH000206: hibernate.properties not found
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider
  INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.cfg.Configuration configure
  INFO: HHH000043: Configuring from resource: /hibernate.cfg.xml
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.cfg.Configuration getConfigurationInputStream
  INFO: HHH000040: Configuration resource: /hibernate.cfg.xml
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.internal.util.xml.DTDEntityResolver resolveEntity
  WARN: HHH000223: Recognized obsolete hibernate namespace http://hibernate.sourceforge.net/. Use namespace http://www.hibernate.org/dtd/ instead. Refer to Hibernate 3.6 Migration Guide!
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.cfg.Configuration doConfigure
  INFO: HHH000041: Configured SessionFactory: null
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
  WARN: HHH000402: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
  Dec 10, 2018 1:30:14 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000401: using driver [com.mysql.jdbc.Driver] at URL [jdbc:mysql://localhost:3306/toeiconline]
  Dec 10, 2018 1:30:14 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000046: Connection properties: {useUnicode=true, user=root, password=****, characterEncoding=UTF-8}
  Dec 10, 2018 1:30:14 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000006: Autocommit mode: false
  Dec 10, 2018 1:30:14 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
  INFO: HHH000115: Hibernate connection pool size: 20 (min=1)
  Error create sessionfactory : org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Error calling Driver#connect

  java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class vn.edu.lig.core.common.utils.HibernateUtil

  at vn.edu.lig.core.data.daoimpl.AbstractDao.findAll(AbstractDao.java:28)
  at vn.edu.lig.core.test.RoleTest.checkFindAll(RoleTest.java:14)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  at org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:84)
  at org.testng.internal.Invoker.invokeMethod(Invoker.java:714)
  at org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethod(Invoker.java:901)
  at org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethods(Invoker.java:1231)
  at org.testng.internal.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:127)
  at org.testng.internal.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:111)
  at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:767)
  at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:617)
  at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:334)
  at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:329)
  at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:291)
  at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:240)
  at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)
  at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:86)
  at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1224)
  at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1149)
  at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1057)
  at org.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:72)
  at org.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:123)

  1. Bạn download source code về chạy thử xem dc không.
   còn ví dụ bạn làm mình thấy báo lỗi “Error create sessionfactory : org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Error calling Driver#connect”

 20. AD mình thử làm ví dụ nhưng lỗi này :
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.annotations.common.reflection.java.JavaReflectionManager
  INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {4.0.5.Final}
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.Version logVersion
  INFO: HHH000412: Hibernate Core {4.3.6.Final}
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.cfg.Environment
  INFO: HHH000206: hibernate.properties not found
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider
  INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.cfg.Configuration configure
  INFO: HHH000043: Configuring from resource: /hibernate.cfg.xml
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.cfg.Configuration getConfigurationInputStream
  INFO: HHH000040: Configuration resource: /hibernate.cfg.xml
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.internal.util.xml.DTDEntityResolver resolveEntity
  WARN: HHH000223: Recognized obsolete hibernate namespace http://hibernate.sourceforge.net/. Use namespace http://www.hibernate.org/dtd/ instead. Refer to Hibernate 3.6 Migration Guide!
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.cfg.Configuration doConfigure
  INFO: HHH000041: Configured SessionFactory: null
  Dec 10, 2018 1:30:13 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
  WARN: HHH000402: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
  Dec 10, 2018 1:30:14 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000401: using driver [com.mysql.jdbc.Driver] at URL [jdbc:mysql://localhost:3306/toeiconline]
  Dec 10, 2018 1:30:14 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000046: Connection properties: {useUnicode=true, user=root, password=****, characterEncoding=UTF-8}
  Dec 10, 2018 1:30:14 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
  INFO: HHH000006: Autocommit mode: false
  Dec 10, 2018 1:30:14 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
  INFO: HHH000115: Hibernate connection pool size: 20 (min=1)
  Error create sessionfactory : org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Error calling Driver#connect

  java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class vn.edu.lig.core.common.utils.HibernateUtil

  at vn.edu.lig.core.data.daoimpl.AbstractDao.findAll(AbstractDao.java:28)
  at vn.edu.lig.core.test.RoleTest.checkFindAll(RoleTest.java:14)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  at org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:84)
  at org.testng.internal.Invoker.invokeMethod(Invoker.java:714)
  at org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethod(Invoker.java:901)
  at org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethods(Invoker.java:1231)
  at org.testng.internal.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:127)
  at org.testng.internal.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:111)
  at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:767)
  at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:617)
  at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:334)
  at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:329)
  at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:291)
  at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:240)
  at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)
  at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:86)
  at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1224)
  at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1149)
  at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1057)
  at org.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:72)
  at org.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:123)

Bình luận

Loading...