Quan Hệ Nhiều Một Trong Hibernate

Để hiểu rõ hơn về quan hệ giữa các đối tượng trong Hibernate bài hôm nay mình sẽ trình bày ví dụ về quan hệ nhiều một trong Hibernate. Mình đặt  ra trường hợp là nhiều nhân viên thì  có thể có cùng một địa chỉ, trong  trường  hợp này mình xác định có hai đối tượng là nhân viên và địa chỉ mối quan hệ giữa nhân viên và địa chỉ là nhiều một. Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện thêm nhân viên, xóa nhân viên,cập nhật nhân viên,tìm nhân viên, lấy danh sách nhân viên và địa chỉ sẽ thay đổi theo nhân viên.

Trong ví vụ này mình sử dụng cấu hình Hibernate Annotations đầu tiên mình xác định đối tượng nhân viên, địa chỉ có những thuộc tình gì.

Đối tượng nhân viên

Đối tượng địa chỉ

File kết nối hibernate.cfg.xml

Class tạo sessionFactory

Class Test chứa phương thức main để chạy ứng dụng, trong class này mình có viết các phương nhức như thêm, xóa, sửa,tìm kiếm nhân viên, lấy danh sách nhân viên. Tùy từng trường hợp mà các bạn sẽ gọi phương thức cần chạy trong phương thức main. Lưu ý nếu bạn chạy phương thức nào trong main thì mở comment ra la được, ở đây mình chỉ mở phần thêm và cập nhật nhân viên.

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

2 thoughts on “Quan Hệ Nhiều Một Trong Hibernate

Bình luận

Loading...