Quan Hệ Một Một Trong Hibernate

Tiếp theo bài quan hệ nhiều một trong Hibernate mình sẽ trình bày quan hệ một một trong Hibernate. Với quan hệ một một trong Hibernate không khác là mấy so với quan hệ nhiều một, khác biệt ở đây là các cột trong bảng được thiết lập là duy nhất. Ví dụ một đối tượng địa chỉ có thể được liên kết với một đối tượng nhân viên duy nhất.

Sau đây là ví dụ chi tiết về quan hệ một một trong Hibernate, trong ví dụ này mình sẽ thực hiện thêm nhân viên, xóa nhân viên,cập nhật nhân viên,tìm nhân viên, lấy danh sách nhân viên, thêm địa chỉ và tìm kiếm địa chỉ.

Đối tượng nhân viên

Đối tượng địa chỉ

File hibernate.cfg.xml

Class tạo SessionFactory

Class Test ứng dụng

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...