Prototype của đối tượng Number trong JavaScript

Thuộc tính Prototype của đối tượng Number trong JavaScript được sử dụng để thêm thuộc tính và phương thức cho đối tượng. Như thường lệ chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp thuộc tính Prototype của đối tượng Number trong JavaScript.

1. Cú pháp sử dụng thuộc tính Prototype của đối tượng Number trong JavaScript.

Với việc sử dụng thuộc tính Prototype của đối tượng Number trong JavaScript giúp bạn có thể vừa thêm thuộc tính và phương thức cho đối tượng.

Cú pháp sử dụng thuộc tính Prototype của đối tượng Number trong JavaScript thêm thuộc tính cho đối tượng.

Ví dụ trên có một đối tượng là nhân viên mình thêm thuộc tính chứng minh nhân dân cho đối tượng nhân viên đó.

Cú pháp sử dụng thuộc tính Prototype của đối tượng Number trong JavaScript thêm phương thức cho đối tượng.

Với đối tượng nhân viên mình thêm phương thức namSinh() và trong phương thức đó mình trả về năm sinh của đối tượng nhân viên.

2. Ví dụ sử dụng thuộc tính Prototype của đối tượng Number trong JavaScript.

Sau đây là phần ví dụ mô tả chi tiết cách thêm thuộc tính và phương thức cho đối tượng nhân viên.

Với việc sử dụng thuộc tính Prototype của đối tượng Number giúp bạn có thể dễ dàng thêm thông tin cho một đối tượng. Trong bài này các bạn chỉ cần ghi nhớ cú pháp sử dụng thuộc tính Prototype của đối tượng Number.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...