Phương thức join() trong Java

Phương thức join() trong Java được sử dụng để nối các chuỗi lại với nhau thông qua một chuỗi nào đó. Phương thức join() trả về một chuỗi mới sau khi đã nối các chuỗi lại với nhau. Sau đây mình sẽ mô tả chi tiết phương thức join() trong Java.

Khi sử dụng phương thức join() bạn sẽ dể dàng nối các chuỗi lại với nhau thông qua một chuỗi nào đó, phương thức join() không giới hạn số lượng chuỗi nối lại với nhau. Sau đây là cú pháp của phương thức join() trong Java.

1. Cú pháp phương thức join() trong Java.

Phương thức join() trong Class String có hai cú pháp như sau:

2.Đối số truyền vào và kết quả trả về của phương thức join() trong Java.

Thông thướng chúng ta chỉ sử dụng phương thức join() với cú pháp 1 mà thôi. Kết quả trả về của phương thức là một chuỗi String. Để hiểu rõ hơn về phương thức join() chúng ta sẽ đến với ví dụ bên dưới.

3.Ví dụ sử dụng phương thức join() trong Java để nối chuỗi.

Kết quả khi chạy chương trình như sau:

Với phương thức join() trong Java không những giúp bạn cộng các chuỗi lại với nhau mà còn có thể cách nhau giữa các chuỗi bằng một ký tự nào đó. Ngoài phương thức join() các bạn có thể tham khảo thêm một số phương thức xử lý chuỗi khác tại đây : Các phương thức xử lý chuỗi trong Java

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...