Phương thức contains() trong Java

Phương thức contains() trong Java dùng để kiểm tra một chuỗi có nằm trong chuỗi khác hay không, kết quả trả về của phương thức contains() trong Javatrue nếu chuỗi này thuộc chuỗi kia và ngược lại trả về false. Sau đây là cú pháp phương thức contains() trong Java.

1. Cú pháp phương thức contains() trong Java.

2. Ví dụ phương thức contains() trong Java.

Kết quảkết qu = true

Trong bài này các bạn chỉ cần nhớ là phương thức contains() trong Java được dùng để kiểm tra một chuỗi có nằm trong chuỗi kia hay không? Phương thức contains() trong Java trả về một trong hai giá trị là true hay false. Nếu chuỗi này thuộc chuỗi kia thì trả về kết quả là true, ngược lại là false.

Ngoài phương thức contains() trong Java bạn có thể tham khảo thêm các phương thức xử lý chuỗi trong Java tại kenhlaptrinh.net

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...