Phương thức compareTo() trong Java

Phương thức compareTo() trong Java được sử dụng để so sánh hai chuỗi với nhau dựa trên giá trị Unicode của mỗi ký tự trong chuỗi. Nếu chuỗi đầu tiên lớn hơn chuỗi thứ hai thì phương thức compareTo() trong Java sẽ trả về số dương, ngược lại số âm, nếu bằng nhau sẽ trả về giá trị là 0.

Với việc sử dụng phương thức compareTo() bạn sẽ dễ dàng so sánh hai chuỗi có bằng nhau hay không. Sau đây là cú pháp phương thức compareTo().

1.Cú pháp phương thức compareTo() trong Java.

2.Đối số truyền vào và kết quả trả về của phương thức compareTo() trong Java.

Phương thức compareTo() nhận vào một chuỗi để so sánh với chuỗi hiện tại, kết quả trả về là kiểu int.

3.Ví dụ sử dụng phương thức compareTo() trong Java.

Kết quả khi chạy đoạn code trên như sau:

Khi muốn so sánh hai chuỗi với nhau mà kết quả trả về là một số int nào đó thì phương thức compareTo() trong Java là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết về các phương thức xử lý chuỗi trong Java.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...