Bài viết về PHP

php

PHP là gì ? Kiến thức cần biết về ngôn ngữ PHP

PHP là gì ? PHP (viết tắt của Personal Home Page) là một ngôn ngữ lập trình web phía server phổ biến. Nó được thiết kế để tạo ra các trang web động và ứng dụng web, được thực thi trên máy chủ web để tạo ra nội dung được