[Bài 13] Mảng trong Java

Trong Java mảng là tập hợp nhiều phần tử có cùng điểm chung và để truy xuất các phần tử trong mảng sẽ thông qua vị trí (index), mảng bao gồm mảng một chiều hoặc mảng đa chiều. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc cũng như ví dụ mảng trong Java.

Trong Java có hai kiểu mảng bao gồm:

– Mảng một chiều

– Mảng đa chiều

1. Mảng một chiều:

mang-trong-java (1)

Đặc điểm mảng một chiều trong Java:

– Mảng một chiều trong Java là tập hợp nhiều phần tử có cùng điểm chung.

– Có thể truy xuất dữ liệu của mỗi phần tử trong mảng thông qua vị trí (index) của nó trong mảng.

– Mảng bắt đầu từ phần tử vị trí 0, phần tử n sẽ có vị trí n – 1.

– Khi khai báo mảng cần phải xác định số phần tử trong mảng.

Cú pháp khai báo mảng trong Java:

– Mảng một chiều trong Java khai báo như sau:

– Hoặc có thể khai báo như sau:

Ví dụ 1: Tạo một mảng một chiều kiểu dữ liệu String chứa thông tin họ tên danh sách sinh viên.

Kết quả:

Ví dụ 2: Viết phương thức tìm phần tử lớn nhất trong mảng.

Kết quả:

2. Mảng đa chiều:

mang-trong-java (2)

Đặc điểm mảng đa chiều trong Java:

– Dữ liệu trong mảng được lưu trữ theo dạng dòng và cột.

– Để truy xuất dữ liệu trong mảng ta cần dựa vào vị trí (index) tương ứng với các chiều của mảng.

– Mảng bắt đầu từ phần tử hàng 0 và cột 0.

Cú pháp khai báo:

Ví dụ 1: Ví dụ tạo mảng hai chiều chứa thông tin một số ứng viên đăng ký tham gia cuộc thi “Solo cùng Bolero mùa 2017” như sau

Kết quả:

Ví dụ 2: Tìm phần tử lớn nhất và số nhỏ nhất trong mảng.

Kết quả:

Lời kết: Tóm lại, mảng là tập hợp nhiều phần tử có cùng điểm chung và mỗi phần tử trong mảng được truy xuất thông qua vị trí (index) của nó trong mảng, mảng có thể là mảng một chiều hoặc là mảng đa chiều. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài viết khác trong chuyên mục lập trình Java cơ bản để nắm vững hơn về ngôn ngữ lập trình Java.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...