Lớp HashMap trong Java

HashMap được implements từ java.util.Map, lớp HashMap trong Java là lớp không đồng bộ (non-synchronized), nó lưu kiểu giá trị theo cặp giá trị key/value mỗi key của lớp HashMap trong Java là một giá trị duy nhất.

Một số đặc điểm của lớp HashMap trong Java:

– Lớp HashMap trong Java là lớp không đồng bộ (non-synchronized) cho phép nhiều luồng có thể cùng truy cập.

– Dữ liệu của lớp HashMap trong Java được lưu theo cơ chế cặp giá trị key/value.

– Lớp HashMap trong Java cho phép bạn lưu dữ liệu key hoặc value là null.

Các thuộc tính cơ bản của lớp HashMap trong Java:

STTMethods with Description
1void clear()

Xóa bỏ tất cả các ánh xạ trong hashmap

2Object clone()

Trả về một bản sao (shallow copy)

3boolean containsKey(Object key)

Trả về true nếu hashmap chứa phần tử trùng với key đã cho

4boolean containsValue(Object value)

Trả về true nếu hashmap chứa phần tử trùng với value đã cho

5Set entrySet()

Trả về tập hợp các ánh xạ của hashmap

6Object get(Object key)

Trả về đối tượng value dựa vào key tương ứng, trả về null nếu như key không tồn tại trong hashmap

7boolean isEmpty()

Kiểm tra hashmap có chứa ánh xạ nào không, trả về true nếu hashmap này rỗng

8Set keySet()

Trả về danh sách tập hợp key trong hashmap

9Object put(Object key, Object value)

Liên kết các giá trị của key và value tương ứng

10putAll(Map m)

Sao chép toàn bộ ánh xạ sang một Map được định nghĩa

11Object remove(Object key)

Xóa phần tử với key tương ứng khỏi hashmap nếu key tồn tại

12int size()

Trả về kích thước hashmap

13Collection values()

Trả về tập hợp các giá trị của hashmap

Ví dụ về lớp HashMap trong Java:

– Tạo một lớp HashMap trong Java, ví dụ mình tạo lớp HashMap trong Java chứa key là mã số sinh viên và value chính là tên của sinh viên:

– Tiếp theo chúng ta sẽ thêm một vài sinh viên vào lớp HashMap vừa tạo ở trên:

– Bây giờ bạn có thể xóa một đối tượng ra khỏi HaspMap dựa vào key tương ứng như sau:

– Giờ chúng ta sẽ in ra màn hình danh sách các sinh viên chứa trong HaspMap:

– Và kết quả khi chạy có thể như sau:

Lời kết: Như ở trên mình đã giới thiệu với các bạn lớp HashMap trong Java, mong rằng những kiến thức mình chia sẻ giúp bạn trong việc tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Java này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...