Lệnh kiểm tra kết nối mạng trong Java

Lệnh kiểm tra kết nối mạng trong Java được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Ví dụ khi bạn ở văn phòng A bạn muốn biết được các máy tính trong văn phòng B đang được sử dụng thì bạn sẽ làm cách nào?

Lúc này lệnh kiểm tra kết nối mạng trong Java sẽ giúp bạn biết được những máy tính nào đang được sử dụng đương nhiên những máy tính đó đã được cấp cho một ip cố định. Trong tay bạn lúc này có một danh sách ip các máy tính trong phòng B. Sau đây mình sẽ trình bày chi tiết lệnh kết nối mạng trong Java.

1. Ví dụ sử dụng lệnh kiểm tra kết nối mạng trong Java.

Ở đây mình sẽ sử dụng lệnh kiểm tra kết nối mạng trong Java để xác định những máy tính được định danh bằng ip. Mình có một danh sách ip, mỗi ip đại diện cho một máy tính và mình sẽ thực hiện lệnh kiểm tra kết nối thông qua từng ip đó.

Diễn giải :

Danh sách ip gồm 10 phần tử đại diện cho 10 máy tính.

Duyệt danh sách ip và tìm tên ip có trong mạng hay không, khi mở máy tính sẽ tự động kết nối tới mạng với ip đã được cấp phát trước. Khi tìm thấy ip có trong mạng sẽ trả về kết quả là true ngược lại là false.

Kết quả lệnh kiểm tra kết nối mạng trong Java như sau.

Với việc sử dụng lệnh kiểm tra kết nối mạng trong Java sẽ giúp bạn khá nhiều trong việc quản lý, tùy vào mục đích mà bạn sử dụng lệnh kiểm tra kết nối mạng cho hợp lý.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...