Lệnh Joins trong MariaDB

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB, lệnh JOINS trong MariaDB được sử dụng để lấy dữ liệu từ nhiều bảng khi muốn truy vấn dữ liệu từ nhiều hơn hai bảng trở lên. Nội dung sau đây mình hướng dẫn sử dụng lệnh INNER JOIN trong MariaDB, lệnh LEFT JOIN trong MariaDB, lệnh RIGHT JOIN trong MariaDB…

Để trình bày về lệnh Joins trong MariaDB mình sẽ làm ví dụ như sau, mình sẽ tạo hai bảng hoc_sinh và lop_hoc chứa một số thuộc tính chẳng hạn như tên lớp học, họ tên sinh viên…., quan trọng là bảng hoc_sinh sẽ có một khóa ngoại là ma_lop_hoc.

Sau khi thiết kế xong hai bảng hoc_sinh và lớp học, thì mình sẽ thêm dữ liệu mẫu vào nhằm mục đích làm ví dụ về lệnh Joins trong MariaDB.

Bạn có thể sử dụng đoạn mã sau đây để tạo ra các bảng, dữ liệu mẫu như của mình.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta bắt đầu làm các bài ví dụ về lệnh Joins trong MariaDB.

1. Lệnh INNER JOIN trong MariaDB

– Lệnh INNER JOIN trong MariaDB được dùng để trả về kết quả là tập hợp dữ liệu từ các bảng lại với nhau trong đó giá trị đều có ở cả các bảng, hay trong toán học đây được gọi là phép giao.

– Cú pháp lệnh INNER JOIN trong MariaDB:

– Ví dụ lệnh INNER JOIN trong MariaDB:

+ Đầu tiên mình muốn làm ví dụ là lấy danh sách học sinh từ bảng hoc_sinh với điều kiện ten_lop_hoc bằng 10 A1 như sau:

+ Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên:

+ Lệnh INNER JOIN trong MariaDB cũng có thể thực hiện nhiều hơn hai bảng, cũng ví dụ trên mình thêm một bảng mới là bảng nam_hoc và thực hiện truy vấn lấy danh sách học sinh như sau:

– Như vậy lệnh INNER JOIN trong MariaDB trả về tất cả các bản ghi thỏa mãn điều kiện trong cả hai bảng phải có phần chung.

2. Lệnh LEFT JOIN trong MariaDB

– Lệnh LEFT JOIN trong MariaDB sẽ so sánh mỗi hàng trong bảng 1 và mỗi hàng trong bảng 2, khi điều kiện được thỏa mãn thì giá trị dòng sẽ kết hợp lại với nhau thành một hàng kết quả, sẽ giữ lại tất các giá trị bảng bên trái và điền giá trị NULL vào phần trống.

– Cú pháp lệnh LEFT JOIN trong MariaDB:

– Ví dụ lệnh LEFT JOIN trong MariaDB:

+ Trong bảng lop_hoc mình thêm một hàng nữa là 10 A3, bây giờ mình thực hiện lệnh LEFT JOIN trong MariaDB lấy danh sách tất cả học sinh:

+ Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên:

– Như vậy lệnh LEFT JOIN trong MariaDB trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái ngay cả khi không có kết quả phù hợp trong bảng bên phải.

3. Lệnh RIGHT JOIN trong MariaDB

– Lệnh RIGHT JOIN trong MariaDB sẽ so sánh mỗi hàng trong bảng 1 và mỗi hàng trong bảng 2, khi thỏa mãn điều kiện thì giá trị dòng sẽ kết hợp lại với nhau thành một hàng kết quả, lúc này sẽ giữ lại tất các giá trị bảng bên phải và điền giá trị NULL vào phần trống.

 

– Cú pháp lệnh RIGHT JOIN trong MariaDB:

– Ví dụ lệnh RIGHT JOIN trong MariaDB:

+ Bây giờ mình thực hiện lệnh RIGHT JOIN trong MariaDB lấy danh sách tất cả học sinh:

+ Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên:

– Như vậy lệnh RIGHT JOIN trong MariaDB trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên phải ngay cả khi không có kết quả phù hợp trong bảng bên trái.

Lời kết: Như vậy mình vừa trình bày hướng dẫn sử dụng lệnh INNER JOIN trong MariaDB, lệnh LEFT JOIN trong MariaDB, lệnh RIGHT JOIN trong MariaDB. Ngoài ra để tìm hiểu thêm về MariaDB bạn có thể xem thêm một số bài viết trong chuyên mục MariaDB.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...