[Bài 10] Lệnh IF/ELSE trong Java

Lệnh IF/ELSE trong Java được sử dụng để kiểm tra điều kiện. Nếu như trong mệnh đề IF thỏa mãn điều kiện thì sẽ thực thi câu lệnh, ngược lại nếu như không thỏa điều kiện sẽ thực thi câu lệnh trong mệnh đề ELSE.

1. Lệnh IF trong Java

– Nếu như trong mệnh đề IF thỏa mãn điều kiện thì sẽ thực thi câu lệnh, còn ngược lại thì không làm gì.

– Ví dụ mệnh đề IF trong Java:

Với mệnh đề IF trên bạn thấy rằng, biến  num có giá trị là 274 và điều kiện kiểm tra là nếu như biến num có giá trị nhỏ hơn  500 thì in ra kết quả  TRUE còn ngược lại sẽ không làm gì hết.

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hoặc có thể sử dụng nhiều lệnh IF:

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

2. Lệnh IF / ELSE trong Java

kenhlaptrinh-lenh-if-else-trong-java

– Lệnh IF / ELSE trong Java dùng để kiểm tra điều kiện, nếu như trong mệnh đề IF thỏa mãn điều kiện thì sẽ thực thi câu lệnh, ngược lại nếu như không thỏa điều kiện sẽ thực thi câu lệnh trong mệnh đề ELSE.

– Lệnh IF / ELSE trong Java thường sử dụng khi kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau.

– Lệnh IF phải có trước lệnh ELSE, có thể sử dụng nhiều lệnh IF / ELSE

– Ví dụ mệnh đề IF / ELSE trong Java:

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên như sau:

Hoặc sử dụng nhiều lệnh IF / ELSE:

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên như sau:

Lời kết: Lệnh IF/ELSE trong Java được sử dụng để kiểm tra điều kiện. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm về sử dụng lệnh SWITCH/CASE trong Java.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...