LEFT JOIN trong SQL

LEFT JOIN trong SQL sẽ tạo một bảng kết quả mới bằng việc kết hợp các giá trị cột giữa hai bảng dựa trên key-join. LEFT JOIN trong SQL sẽ so sánh mỗi hàng trong bảng 1 và mỗi hàng trong bảng 2. Khi key-join trong LEFT JOIN được thỏa mãn thì giá trị dòng sẽ kết hợp lại với nhau thành một hàng kết quả. Sẽ giữ lại tất các giá trị bảng bên trái và điền giá trị NULL vào phần trống.

Cú pháp

LEFT JOIN trong SQL có cú pháp đơn giản như sau :

Ví Dụ

Ta có bảng nhân viên như sau
kenhlaptrinh-left-join-trong-sql-h1

và bảng lương như sau

kenhlaptrinh-left-join-trong-sql-h2

sau đó ta join hai bảng lại với nhau bằng cú pháp :

đây là kết quả:

kenhlaptrinh-left-join-trong-sql-h3

Tác giả : Hoàng Đế.

 

Bình luận

Loading...