Bài viết về Laravel

laravel

Laravel là gì ? Ưu và nhược điểm của Laravel

Framework Laravel là gì ? Laravel là một trong những framework phổ biến nhất cho phép phát triển các ứng dụng web PHP. Nó được tạo ra bởi Taylor Otwell vào năm 2011 và được cấu trúc trên kiến trúc MVC (Model-View-Controller), cho phép các nhà phát triển dễ dàng