JTextField trong Java Swing

Sau khi đã tìm hiểu loạt bài quản lý bố cục (layout manager) trong Java Swing, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các đối tượng trong Java Swing mà cụ thể ở đây là JTextField trong Java Swing.

1. Khái niệm JTextField trong Java Swing.

Lớp (class) JTextField trong Java Swing kế thừa lớp JTextComponent là một thành phần (component) văn bản, cho phép người dùng thao tác một dòng văn bản.

2. Khai báo class JTextField trong Java Swing.

3. Hàm dựng (constructor) của lớp (class) JTextField trong Java Swing.

ConstructorMô tả
JTextField()Tạo ra một JTextField với nội dung là rỗng.

JTextField(String text)

Tạo ra một JTextField với văn bản (text) được chỉ định.

JTextField(String text, int columns)

Tạo ra một JTextField với văn bản (text) và columns được chỉ định.

JTextField(int columns)

Tạo ra một JTextField với columns được chỉ định.

4. Các phương thức của lớp (class) JTextField trong Java Swing.

Dưới đây là một số phương thức của JTextField.

STTTên phương thức
1void addActionListener(ActionListener actionListener)

Thêm hành động (Action) từ JTextField.                                                                                                                .

2

Action getAction()

Lấy hành động (Action) từ JTextField, nếu không có hành động nào từ JTextField thì trả về null.

3

void setFont(Font f)

đặt font chữ cho JTextField.

4

void removeActionListener(ActionListener l)

Xóa hành động (Action) của JTextField.

5. Ví dụ sử dụng JTextField trong Java Swing.

kết quả khi chạy chương trình như sau:

Khi bấm phím Enter kết quả sẽ thay đổi như hình ảnh bên dưới.

Dưới đây là source code đầy đủ cho ví dụ ở trên.

JTextField trong Java Swing

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất về JTextField trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số đối tượng khác tại chuyên mục Java Swing nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...