JTable trong Java Swing

Để tiếp tục loạt bài tìm hiểu các đối tượng trong Java Swing, chúng ta sẽ làm quen với đối tượng class JTable in Java Swing. Vậy câu hỏi đặt ra là đối tượng class JTable trong Java Swing được sử dụng trong trường hợp nào? Để trả lời cho câu hỏi này mời các bạn đến với phần khái niệm về JTable in Java Swing.

1. Khái niệm JTable trong Java Swing.

Lớp (class) JTable in Java Swing kế thừa (extends) JComponent và được sử dụng để hiển thị dữ liệu ở dạng bảng bao gồm hàng và cột. Với việc hiển thị dữ liệu ở dạng bảng class JTable in Java Swing được sử dụng nhiều trong quản lý.

2. Khai báo lớp (class) JTable trong Java Swing.

JTable in Java Swing được khi báo với cú pháp như sau:

Sau đây là phần cấu trúc của JTable trong Java Swing.

3. Hàm dựng (constructor) của lớp (class) JTable trong Java Swing.

Dưới đây là các constructor cửa class JTable in Java Swing thường được sử dụng.

ConstructorMô tả
JTable()Khởi tạo bảng với dữ liệu trống.

JTable(Object[][] rows, Object[] columns)

Khởi tạo bảng với dữ liệu được chỉ định.

4. Các phương thức của lớp (class) JTable trong Java Swing.

Class JTable in Java Swing có nhiều phương thức ở đây mình chỉ nêu một số phương thức mình hay dùng ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm.

STTTên phương thức
1int getColumnCount()
Trả về số lượng cột của bảng.

2

String getColumnName(int column)
Dựa vào chỉ số column trả về tên của cột.

3

Object getValueAt(int row, int column)
Dựa vào hàng và cột để lấy object.

4

void setValueAt(int row, int column)
Dựa vào hàng và cột để set object.

5

int getRowCount()
Trả về số lượng hàng của bảng.

5. Ví dụ sử dụng JTable trong Java Swing.

Về phần ví dụ sử dụng JTable in Java Swing các bạn tham khảo tại đây.

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất về JTable in Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số đối tượng khác tại chuyên mục Java Swing nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...