JRadioButton trong Java Swing

Sau khi đã tìm hiểu loạt bài quản lý bố cục (layout manager) trong Java Swing, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các đối tượng trong Java Swing mà cụ thể ở đây là JRadioButton trong Java Swing.

1. Khái niệm JRadioButton trong Java Swing.

Lớp (class) JRadioButton trong Java Swing kế thừa từ class JToggleButton được sử dụng để tạo ra một nút radio. JRadioButton được sử dụng trong trường hợp chọn một trong nhiều tùy chọn.

2. Khai báo lớp (class) JRadioButton trong Java Swing.

JRadioButton được khai báo với cú pháp như sau.

3. Hàm dựng (constructor) của lớp (class) JRadioButton trong Java Swing.

Dưới đây là các constructor cửa class JRadioButton.

ConstructorMô tả
JRadioButton()Tạo ra một JRadioButton với văn bản (text) hiển thị là rỗng.

JRadioButton(String s)

Tạo ra một JRadioButton với văn bản (text) được chỉ định.

JRadioButton(String s, boolean selected)

 Tạo ra một JRadioButton với văn bản (text) và trạng thái đã được chỉ định.

4. Các phương thức của lớp (class) JRadioButton trong Java Swing.

Một số phương thức thường được sử dụng trong JRadioButton.

STTTên phương thức
1void setText(String s)
Phương thức setText được sử dụng thiết lập văn bản (text) cho JRadioButton.

2

String getText()
Phương thức getText được sử dụng để lấy văn bản (text) từ JRadioButton.

3

void setEnabled(boolean b)
Phương thức setEnabled được sử dụng để kích hoạt hoặc vô hiệu JRadioButton.

4

void setIcon(Icon b)
Phương thức setIcon được sử dụng để thiết lập biểu tượng hình ảnh (Icon) cho JRadioButton.

5

Icon getIcon()
Phương thức getIcon đươc sử dụng để lấy biểu tượng (Icon) từ JRadioButton.

6

void setMnemonic(int a)
Phương thức setMnemonic được sử dụng để thiết lập sữ ghi nhớ trên JRadioButton.

7

void addActionListener(ActionListener a)
Phương thức addActionListener được sử dụng để thêm hành động lắng nghe cho đối tượng JRadioButton.

5. Ví dụ sử dụng JRadioButton trong Java Swing.

Kết khi chạy chương trình ta có.

Download source code bài viết.JRadioButton trong Java Swing

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất về JRadioButton trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số đối tượng khác tại chuyên mục Java Swing nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...