JPasswordField trong Java Swing

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu qua đối tượng JTextField trong Java Swing, bài hôm nay các bạn sẽ làm quen với một đối tượng mà được kế thừa từ JTextField không ai khác đó chính là JPasswordField trong Java Swing.

1. Khái niệm JPasswordField trong Java Swing.

Lớp JPasswordField trong Java Swing được kế thừa lớp (class) JTextField, là một thành phần văn bản chuyên để nhập mật khẩu.

2. Khai báo lớp (class) JPasswordField trong Java Swing.

Dưới đây là phần khai báo JPasswordField trong Java Swing.

Sau phần khai báo, bây giờ chúng ta tìm hiểu phần cấu trúc của JPasswordField trong Java Swing.

3. Hàm dựng (constructor) của lớp (class) JPasswordField trong Java Swing.

Construtor JPasswordField được liệt kê bên dưới.

ConstructorMô tả
JPasswordField()Tạo ra JPasswordField với text là null.

JPasswordField(int columns)

Tạo ra JPasswordField với text là null và columns được chỉ định.

JPasswordField(String text)

Tạo ra JPasswordField với text được chỉ định.

JPasswordField(String text, int columns)

Tạo ra JPasswordField với text và columns được chỉ định.

4. Các phương thức của lớp (class) JPasswordField trong Java Swing.

Các phương thức của lớp (class) JPasswordField trong Java Swing được kế thừa từ cha của mình chính là JTextField.

5. Ví dụ sử dụng JPasswordField trong Java Swing.

Sau đây là kết quả thu được khi khởi chạy ứng dụng.

Khi nhập text từ bàn phím.

Download source code bài biết ở bên dưới.JPasswordField trong Java Swing

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất về JPasswordField trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số đối tượng khác tại chuyên mục Java Swing nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...