JList trong Java Swing

JList là gì? JList được sử dụng như thế nào? JList là một đối tượng thuộc Java Swing. Để tìm hiểu JList trong Java Swing lần lượt chúng ta sẽ điểm qua các mục như bên dưới.

1. Khái niệm JList trong Java Swing.

Lớp class JList trong Java Swing kế thừa từ JComponent, hiển thị danh sách các đối tượng cho phép người dùng có thể chọn một hoặc nhiều item. Để tìm hiểu về JList đầu tiên chúng ta đến với phần khai báo JList in Java Swing.

2. Khai báo class JList trong Java Swing.

Và sau đây là cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JList.

Theo sau đây là phần hàm dựng (constructor) của lớp JList trong Java Swing.

3. Hàm dựng (constructor) của lớp (class) JList trong Java Swing.

Dưới đây là danh sách các constructor của lớp JList in Java Swing.

ConstructorMô tả
JList()Tạo ra một JList với constructor rỗng, chỉ được phép đọc.

JList(final E[] listData)

Tạo ra một JList hiển thị các phần tử trong mảng được chỉ định.

JList(ListModel<E> dataModel)

Tạo ra một JList hiển thị các phần tử từ dataModel quy định, không null.

Tiếp theo mới các bạn đến với các phương thức của lớp class JList trong Java Swing.

4. Các phương thức của lớp (class) JList trong Java Swing.

Lớp class JList in Java Swing có rất nhiều phương thức, ở đây mình chỉ trình bày những phương thức thông dụng ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm.

STTTên phương thức
1Void addListSelectionListener(ListSelectionListener listener)
Phương thức addListSelectionListener được sử dụng để thêm một Listener tới List, để nhận thông báo mỗi khi có sự thay đổi lựa chọn.

2

int getSelectedIndex()
Phương thức getSelectedIndex được sử dụng để trả về vị trí index được chọn trong JList.

3

ListModel getModel()
Phương thức getModel được sử dụng để trả về ListModel được hiển thị bởi JList component.

4

void setListData(Object[] listData)
Phương thức setListData được sử dụng để tạo ra một ListModel chỉ đọc từ một mảng các đối tượng.

5. Ví dụ sử dụng JList trong Java Swing. 

Sau đây là đoạn code ví dụ JList in Java Swing.

Kết quả khi chạy chương trình như sau.

Download source code bài viết ngay bên dưới.

JList trong Java Swing

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất về JList trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số đối tượng khác tại chuyên mục Java Swing nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...