JLabel trong Java Swing

Sau khi đã tìm hiểu loạt bài quản lý bố cục (layout manager) trong Java Swing, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các đối tượng trong Java Swing mà cụ thể ở đây là JLabel trong Java Swing.

1. Khái niệm JLabel trong Java Swing.

Lớp (class) JLabel trong Java Swing được sử dụng để hiển thị một dòng văn bản, người dùng chỉ có thể đọc mà không thể thao tác trực tiếp.

2. Khai báo lớp (class) JLabel trong Java Swing.

Sau đây là phần khai báo JLabel trong Java Swing.

3. Hàm dựng (constructor) của lớp (class) JLabel trong Java Swing.

ConstructorMô tả
JLabel()Tạo ra một nhãn không có hình ảnh và tiêu đề là rỗng.

JLabel(String text)

Tạo ra một nhãn (JLabel) với văn bản (text) được chỉ định.

JLabel(Icon icon)

Tạo ra một nhãn (JLabel) với biểu tượng (icon) được chỉ định.

JLabel(String text, int horizontalAlignment)

Tạo ra một nhãn (JLabel) với văn bản (text) và  horizontalAlignment được chỉ định.

JLabel(Icon i, int horizontalAlignment)

Tạo ra một nhãn (JLabel) với biểu tượng (icon) và horizontalAlignment được chỉ định.

JLabel(String text, Icon i, int horizontalAlignment)

Tạo ra một nhãn (JLabel) với văn bản (text) và biểu tượng (icon) và horizontalAlignment được chỉ định.

4. Các phương thức của lớp (class) JLabel trong Java Swing.

STTTên phương thức
1void setText(String text)

Thiết lập (set) văn bản (text) cụ thể cho JLabel.                                                                                                                                  .

2

String getText()

Lấy văn bản (text) của JLabel.

3

void setHorizontalAlignment(int alignment)

Đặt alignment cho label trên trục x.

4

int getHorizontalAlignment()

Lấy alignment của label trên trục x.

5

Icon getIcon()

Phương thức getIcon được sử dụng để lấy biểu tượng (icon) của JLabel.

5. Ví dụ sử dụng JLabel trong Java Swing.

Kết quả khi chạy chương trình với constructor JLabel() ta có kết quả chạy chương trình như bên dưới.

Kết quả khi chạy chương trình với constructor JLabel(String text) ta có kết quả chạy chương trình như bên dưới.

Kết quả khi chạy chương trình với constructor JLabel(Icon icon) ta có kết quả chạy chương trình như bên dưới.

Kết quả khi chạy chương trình với constructor JLabel(String s, Icon i, int horizontalAlignment) ta có kết quả chạy chương trình như bên dưới.

Dưới đây là source code đầy đủ cho 4 constructor ở trên.

JLabel trong Java Swing

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất về JLabel trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số đối tượng khác tại chuyên mục Java Swing nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...