JComboBox trong Java Swing

Để tiếp nối loạt bài tìm hiểu các đối tượng trong Java Swing hôm nay mình chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng JComboBox trong Java Swing. Để tìm hiểu JComboBox trong Java Swing lần lượt chúng ta sẽ điểm qua các mục như bên dưới.

1. Khái niệm JComboBox trong Java Swing.

Lớp class JComboBox trong Java Swing kế thừa từ class JComponent sử dụng popup menu để đưa ra những lựa chọn cho người dùng, và sự lựa chọn đó (của người dùng) sẽ được hiển thị ở đầu menu.

2. Khai báo lớp (class) JComboBox trong Java Swing.

Lớp class JComboBox trong Java Swing được khai báo với  cú pháp như bên dưới.

3. Hàm dựng (constructor) của lớp (class) JComboBox trong Java Swing.

ConstructorMô tả
JComboBox()Tạo ra một JComboBox với constructor rỗng.

JComboBox(Object[] items)

Tạo một JComboBox có chứa các phần tử trong mảng được chỉ định.

JComboBox(Vector<?> items)

Tạo một JComboBox có chứa các phần tử trong Vector được chỉ định.

4. Các phương thức của lớp (class) JComboBox trong Java Swing.

Một số phương thức thường được sử dụng trong JComboBox.

STTTên phương thức
1void addItem(Object anObject)
Phương thức addItem được sử dụng để thêm một mục (Item) vào danh sách mục (Item).

2

void removeItem(Object anObject)
Phương thức removeItem được sử dụng để xóa một mục (Item) từ danh sách mục (Item).

3

void removeAllItems()
Phương thức removeAllItems được sử dụng để xóa  tất cả (Item) từ danh sách.

4

void setEditable(boolean b)
Phương thức setEditable được sử dụng để xác định xem JComboBox có được chình sửa hay không.

5

void addActionListener(ActionListener a)
Phương thức addActionListener được sử dụng để thêm hành động (ActionListener) lắng nghe cho đối tượng JComboBox.

6

void addItemListener(ItemListener i)
Phương thức addActionListener được sử dụng để thêm ItemListener cho đối tượng JComboBox.

5. Ví dụ sử dụng JComboBox trong Java Swing.

Sau đây là đoạn code ví dụ JComboBox in Java Swing.

Kết khi chạy chương trình ta có.

Download source code bài viết ngay bên dưới.

JComboBox trong Java Swing

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất về JLabel trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số đối tượng khác tại chuyên mục Java Swing nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...