JCheckBox trong Java Swing

Sau khi đã tìm hiểu loạt bài quản lý bố cục (layout manager) trong Java Swing, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các đối tượng trong Java Swing mà cụ thể ở đây là JCheckBox trong Java Swing.

1. Khái niệm JCheckBox trong Java Swing.

Lớp (class) JCheckBox trong Java Swing kế thừa từ class JToggleButton, được sử dụng để chọn đúng hoặc sai, chọn hay không chọn về một vấn đề nào đó.

2. Khai báo lớp (class) JCheckBox trong Java Swing.

Dưới đây là cú pháp khi báo JCheckBox trong Java Swing.

Và tiếp theo là phần cấu trúc của lớp (class) JCheckBox.

3. Hàm dựng (constructor) của lớp (class) JCheckBox trong Java Swing.

ConstructorMô tả
JCheckBox()Tạo ra một JCheckBox với trạng thái là không được chọn, không có văn bản (text) và biểu tượng hiển thị.

JChechBox(String s)

Tạo ra một JCheckBox với trạng thái là không được chọn, với văn bản (text) hiển thị được chỉ định.

JCheckBox(String text, boolean selected)

Tạo ra một JCheckBox với trạng thái (selected) và văn bản (text) hiển thị được chỉ định.

JCheckBox(Action a)

Tạo ra một JCheckBox các thuộc tính được lấy ra từ Action.

4. Các phương thức của lớp (class) JCheckBox trong Java Swing.

Sau đây là một số phương thức (method) của JCheckBox.

STTTên phương thức
1AccessibleContext getAccessibleContext()

Phương thức getAccessibleContext() để lấy AccessibleContext từ JCheckBox.

2

protected String paramString()

Phương thức paramString() trả về chuỗi từ JCheckBox.

5. Ví dụ sử dụng JCheckBox trong Java Swing.

Sau đây là kết quả chạy chương trình.

JCheckBox trong Java Swing
JCheckBox in Java Swing

Download source code bài viết bên dưới.

JCheckBox trong Java Swing

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất về JLabel trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số đối tượng khác tại chuyên mục Java Swing nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...