JButton trong Java Swing

Sau khi đã tìm hiểu loạt bài quản lý bố cục (layout manager) trong Java Swing, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các đối tượng trong Java Swing mà cụ thể ở đây là JButton trong Java Swing.

1. Khái niệm JButton trong Java Swing.

Lớp JButton được thừa kế lớp AbstractButton và được sử dụng để tạo một nút gắn nhãn có cài đặt nền tảng độc lập. Trong ứng dụng khi thực hiện click vào button thì tạo ra một sự kiện. Lớp JButton trong Java Swing có thể có văn bản (text) và biểu tượng (icon).

2. Khai báo class JButton trong Java Swing.

Sau đây là phần khai báo JButton trong Java Swing.

3. Hàm dựng (constructor) của lớp (class) JButton trong Java Swing.

ConstructorMô tả
JButton()Tạo ra một nút không có văn bản (text) và biểu tượng (icon).

JButton(String text)

Tạo ra một nút với văn bản (text) được chỉ định.

JButton(Icon icon)

Tạo ra một nút với biểu tượng (icon) được chỉ định.

4. Các phương thức của lớp (class) JButton trong Java Swing.

STTTên phương thức
1void setText(String s)

Thiết lập (set) văn bản (text) cụ thể cho JButton.                                                                                                                                  .

2

String getText()

Lấy văn bản (text) của JButton.

3

void setEnabled(boolean b)

Phương thức setEnabled được sử dụng để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa JButton.

4

void setIcon(Icon b)

Phương thức setIcon Thiết lập biểu tượng (icon) cho JButton.

5

Icon getIcon()

Phương thức getIcon được sử dụng để lấy biểu tượng (icon) của JButton.

6

void setMnemonic(int a)

Phương thức setMnemonic được sử dụng để thiết lập sự ghi nhớ trên JButton.

7

void addActionListener(ActionListener a)

Phương thức addActionListener được sử dụng để lắng nghe sự kiện từ JButton.

5. Ví dụ sử dụng JButton trong Java Swing.

Kết quả khi chạy chương trình với constructor JButton() ta có kết quả chạy chương trình như bên dưới.

Kết quả khi chạy chương trình với constructor JButton(String text) ta có kết quả chạy chương trình như bên dưới.

Kết quả khi chạy chương trình với constructor JButton(Icon icon) ta có kết quả chạy chương trình như bên dưới.

Download source code bài viết ở ngay bên dưới.

JButton trong Java Swing

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất về JButton trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số đối tượng khác tại chuyên mục Java Swing nhé.

(Tác giả: Công Minh)

 

Bình luận

Loading...