[Bài 4] Inversion Of Control (IOC) và Dependency Injection

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản như Inversion Of Control (IOC) và Dependency Injection trong 

1. Inversion Of Control (IOC)

– Một trong những thành phần chủ chốt, là nền tảng và tạo nên sức mạnh của Spring chính là IoC Container. IoC Container trong Spring được xây dựng dựa trên nguyên lý Inversion of Control (đảo ngược điều khiển).

– Đó chính là khả năng của Spring container trong việc quản lý các thành phần, khi mà thay vì một thành phần phải tự đòi hỏi các tài nguyên cho nó, thì nó sẽ được Spring container cung cấp các tài nguyên dựa vào thông tin trong file cấu hình.

– Như vậy việc quản lý tài nguyên sẽ đơn giản và hiệu quả hơn nhiều.

2. Dependency Injection (DI)

– Là khả năng liên kết giữa các thành phần lại với nhau trong Spring, đó chính là việc các thuộc tính trong một đối tượng được “tiêm chích” để tham chiếu lần lượt đến các đối tượng khác được quản lý bởi Spring container.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...