Hướng dẫn sử dụng Statement trong JDBC

Statement cung cấp các phương thức để thực hiện truy vấn với cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL hoặc Oracle. Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng Statement trong JDBC dành cho những bạn đang tìm hiểu làm tài liệu tham khảo.

Trong JDBC để có thể thực thi câu lệnh SQL thì bạn có thể sử dụng Statement, PreparedStatement hoặc CallableStatement. Mỗi loại đều có những ưu điểm riêng như bảng bên dưới mình đã trình bày, và trong nội dung bài viết này chúng ta chỉ nói riêng về hướng dẫn sử dụng Statement trong JDBC.

JDBC StatementsMô tả
StatementStatement không chấp nhận truyền tham số (parameters) đầu vào nên nó chỉ thực sự hữu ích khi chạy các câu SQL tĩnh.
PreparedStatementPreparedStatement cho phép truyền tham số đầu vào, như vậy nâng cao khả năng tùy biến câu lệnh truy vấn SQL.
CallableStatementCallableStatement cho phép truyền tham số đầu vào và được dùng khi bạn muốn gọi stored procedures.

Một số thuộc tính quan trọng của đối tượng Statement trong JDBC:

– Trước khi bạn có thể sử dụng một đối tượng Statement để thực hiện một câu lệnh truy vấn SQL thì bạn cần phải tạo ra một kết nối (Connection) bằng cách gọi phương thức  createStatement() như sau:

– Sau khi bạn đã tạo một đối tượng Statement thì bây giờ bạn có thể sử dụng nó để thực hiện câu lệnh SQL bằng một trong ba phương thức sau:

boolean execute (String SQL): Trả về giá trị boolean là true nếu một đối tượng ResultSet được trả về, ngược lại là false.

int executeUpdate (String SQL): Trả về giá trị số hàng bị ảnh hưởng khi thực hiện câu lệnh truy vấn SQL. Lệnh này thường được gọi khi thực hiện lệnh INSERT, UPDATE, or DELETE.

ResultSet executeQuery (String SQL): Trả lại một đối tượng ResultSet. Phương thức này được sử dụng khi bạn muốn thực hiện câu lệnh SELECT nào đó.

Hướng dẫn sử dụng Statement trong JDBC thông qua các ví dụ mẫu:

1. [JDBC Statement] Tạo bảng

Ví dụ sau đây mình sẽ tạo bảng db_users với các thuộc tính id, fullname, age và email:

Bảng db_users được tạo với các thuộc tính id, fullname, age và email:

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-statement-trong-java

2. [JDBC Statement] Thêm mới dữ liệu vào bảng

Thêm mới dữ liệu vào bảng db_users, tại vì id tăng tự động nên ta không cần nhập.

3. [JDBC Statement] Cập nhật dữ liệu trong bảng

Cập nhật dữ liệu trong bảng db_users với thuộc tính fullname và age theo điều kiện id = 1

4. [JDBC Statement] Xóa dữ liệu trong bảng

Xóa dữ liệu trong bảng db_users dựa theo id

5. [JDBC Statement] Lấy dữ liệu trong bảng

Hàm lấy dữ liệu trong bảng db_users

6. [JDBC Statement] Thay đổi hàng loạt dữ liệu trong bảng

Hàm cập nhật dữ liệu theo dạng danh sách

Lời kết: Như vậy, nội dung bài hướng dẫn sử dụng Statement trong JDBC mình đã vừa trình bày xong. Ngoài Statement trong JDBC các bạn có thể theo dõi thêm bài viết hướng dẫn sử dụng PreparedStatement và CallableStatement của mình.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...