Hướng dẫn sử dụng Slider trong JavaFX

Slider trong JavaFX (thanh trượt) giúp cho người dùng có thể lựa chọn một giá trị số nằm trong một khoảng nhất định. Nó bao gồm một thanh (track) và một cần gạt (draggable thumb) giúp di chuyển trên thanh.

1. Sử dụng Slider trong JavaFX

– Slider trong JavaFX (thanh trượt) giúp cho người dùng có thể lựa chọn một giá trị số nằm trong một khoảng nhất định.

– JavaFX Slider bao gồm một thanh (track) và một cần gạt (draggable thumb) giúp di chuyển trên thanh.

Hướng dẫn sử dụng Slider trong JavaFX

2. Khởi tạo Slider trong JavaFX

– Để khởi tạo một JavaFX Slider bằng cách khai báo như sau:

– Một số thuộc tính lớp Slider trong JavaFX:

STTThuộc tínhMô tả
1setMin(double value)Đặt giá trị nhỏ nhất cho Slider
2setMax(double value)Đặt giá trị lớn nhất cho Slider
3setValue(double value)Đặt giá trị hiển thị
4getValue()Lấy giá trị đang được chọn
5setShowTickLabels(boolean value)Thiết lập hiển thị giá trị
6setShowTickMarks(boolean value)Thiết lập hiển thị đường phân chia

– Xử lý bắt sự kiện khi nhấn vào Slider:

– Thêm Slider vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng Slider trong JavaFX

Download source code bài viết.

Hướng dẫn sử dụng Slider trong JavaFX

Xem thêm UI Controls trong JavaFX
Sử dụng ToggleButton trong JavaFX
Sử dụng Date Picker trong JavaFX
Sử dụng ProgressBar trong JavaFX
Sử dụng RadioButton trong JavaFX
Sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng Slider trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng layout trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ JavaFX.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...