Hướng dẫn sử dụng ResultSet trong JDBC

ResultSet trong JDBC là lớp dùng để lấy kết quả trả về sau khi thực hiện các câu lệnh truy vấn SQL bằng Statement, PreparedStatement hoặc CallableStatement. Sau đây mình sẽ hướng dẫn sử dụng ResultSet trong JDBC để lấy dữ liệu từ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông qua cầu nối JDBC.

1. Một số kiểu quy định trong ResultSet:

KiểuMô tả
ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLYCon trỏ chỉ có thể di chuyển về phía trước
ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVECon trỏ có thể cuốn về phía trước hoặc về sau
ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE.Con trỏ có thể cuốn về phía trước hoặc về sau
ResultSet.CONCUR_READ_ONLYTập hợp kết quả  trả về chỉ cho phép đọc và nó là mặc định
ResultSet.CONCUR_UPDATABLEResultSet là có thể cập nhật

2. Một số phương thức sử dụng trong ResultSet:

STT

Phương thức và mô tả

1public void beforeFirst() throws SQLException

Di chuyển con trỏ về trước hàng đầu tiên của tập kết quả

2public void afterLast() throws SQLException

Di chuyển con trỏ về sau hàng cuối cùng của tập kết quả

3public boolean first() throws SQLException

Di chuyển con trỏ về hàng đầu tiên của tập kết quả

4public void last() throws SQLException

Di chuyển con trỏ về hàng cuối cùng của tập kết quả

5public boolean absolute(int row) throws SQLException

Di chuyển con trỏ tới vị trí được chỉ định

6public boolean relative(int row) throws SQLException

Di chuyển con trỏ tới vị trí được chỉ định tính từ vị trí hiện tại con trỏ đang đứng

7public boolean previous() throws SQLException

Di chuyển con trỏ tới hàng trước đó của tập kết quả

8public boolean next() throws SQLException

Di chuyển con trỏ tới hàng tiếp theo của tập kết quả

9public int getRow() throws SQLException

Trả về số hàng mà con trỏ đang trỏ đến

10public void moveToInsertRow() throws SQLException

Di chuyển con trỏ đến một hàng đặc biệt trong tập kết quả có thể được sử dụng để chèn một hàng mới vào, vị trí con trỏ hiện tại được ghi nhớ.

11public void moveToCurrentRow() throws SQLException

Di chuyển con trỏ trở lại hàng hiện tại nếu con trỏ hiện tại dòng chèn, ngược lại không làm gì

3. Ví dụ về ResultSet:

Ví dụ mình có bảng db_users chứa thông tin gồm id, fullname, age và email. Bây giờ mình sẽ thực thi câu lệnh SQL trả về ResultSet danh sách toàn bộ dữ liệu trong bảng.

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-resultset-trong-jdbc

Kết quả sau khi chạy lệnh trên có thể như sau:

Lời kết: Như vậy sử dụng ResultSet trong JDBC là cách mà bạn muốn lấy dữ liệu trả về, mong rằng bài viết sẽ cung cấp kiến thức bổ ích cho bạn.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...